دانلود فایل


جزوة درس: فارسي عمومي مقطع تحصيلي : براي كليه رشته ها در مقطع كارداني و كارشناسي - دانلود فایلدانلود فایل سخن خدای با بنده خواجه حسن مؤدب گوید, رحمه الله علیه, که چون آوازة شیخ در نیشابور منتشر شد که پیر صوفیان آمده است از میهنه و مجلس می گوید و از ا

دانلود فایل جزوة درس: فارسي عمومي مقطع تحصيلي : براي كليه رشته ها در مقطع كارداني و كارشناسي لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:142
فهرست مطالب

عنوان
صفحه
- در نعت خاتم النبيين عليه الصلوة و السلام (شرفنامه نظامي ) ................................... 1
- آينه سكندر (ديوان حافظ) ........... 2
- سخن خداي با بنده (اسرار التوحيد) .. 4
- هواي ناي ( ديوان مسعود سعد سلمان) . 5
- حكايتي از گلستان (گلستان سعدي) .... 7
- عشق شوري در نهاد ما نهاد (ديوان فخرالدين عراقي) 8
- خريدار يوسف (منطق الطير عطار) ..... 10
- از خواب گران خيز (اقبال لاهوري) .... 11
- چند رباعي از مشتاق (ديوان مشتاق اصفهاني) 12
- بهار مي شود (سياوش كسرايي) ........ 13
- حكايت (گلستان سعدي) ............... 15
- استخوان در زخم گذاشتن (امثال و حكم دهخدا) 16

عنوان
صفحه
- چشم دل باز كن (ديوان هاتف اصفهاني) 17
- ابياتي از رهي معيري (ديوان رهي معيري) 20
- اندر كار زار كردن (قابوس نامه) ..... 21
- سعي و عمل (ديوان پروين اعتصامي) ... 22
- كشتي آل نبي (ديوان محتشم كاشاني) .. 25
- حكايت (بهارستان جامي) ............. 26
- در ديدة مجنون (ديوان وحشي بافقي) .. 27
- جام جم (ديوان حافظ) ............... 28
- حكايت (گلستان سعدي) ............... 29
- حكايتي از بوستان (بوستان سعدي) .... 29
- ديرآمدي اي نگار سرمست (غزليات سعدي) 31
- ملكا ذكر تو گويم (ديوان سنايي) .... 32
- حكايت (گلستان سعدي) ............... 33
- كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست (مثنوي معنوي مولوي) ..................................... 33
- مناظره طاووس و زاغ (بهارستان جامي) 34
عنوان
صفحه
- مرگ ضعيف (ديوان ايرج ميرزا) ....... 35
- معرفت (تمهيدات عين القضاة همداني) . 36
- آفتاب مي شود (ديوان فروغ فرخزاد) .. 37
- نامه اي از قائم مقام (منشآت قائم مقام فراهاني) 40
- حكمتهايي از گلستان (گلستان سعدي) .. 41
- دام تمنا (ديوان اديب نيشابوري) .... 42
- دادخواهي و سيرت نيكو ورزيدن (سياست نامه خواجه نظام الملك) .............................. 43
- كي رفته اي ز دل كه تمنا كنم تو را (ديوان فروغي بسطامي) ..................................... 44
- حكايتي از بايزيد بسطامي (تذكرة الاولياء عطار) 45
- باغ مهتاب (سيمين بهبهاني) ......... 45
- مهمان بي تكلف (جوامع الحكايات عوفي) 47
- نبيني بر درخت اين جهار بار (ديوان ناصر خسرو) 48
- در سخن ارباب طريقت (مرصاد العباد) . 50
- ياد آر ز شمع مرده يادآر (ديوان علي اكبر دهخدا) 51
- داستان سه انباز راهزن با يكديگر (مرزبان نامه) 54
عنوان
صفحه
- شور شيرين (ديوان اديب نيشابوري) ... 55
- مرگ مردان (هوشنگ ابتهاج) .......... 56
- شناختن قدر نعمت خدا (سياست نامه) ... 57
- در حقوق صحبت (كيمياي سعادت) ....... 58
- حق استاد (ديوان ايرج ميرزا) ....... 59
- چه مي كشم (ديوان شهريار) .......... 60
- داستان ماهيخوار پير (كليله و دمنه) 62
- مناظره كرم پيله و حلزون (ديوان پروين اعتصامي) 64
- وطن (ديوان اديب الممالك فراهاني) .. 65
- داستان مرد باغبان با خسرو (مرزبان نامه) 67
- خوش به حال غنچه هاي نيمه باز (فريدون مشيري) 68
- داستان سلطان محمود و اياز (چهار مقاله نظامي عروضي) 70
- نشاني (سهراب سپهري) ............... 72
- منا (سفرنامه ناصرخسرو) ............ 73
- آن عاشقان شرزه (دكتر شفيعي كدكني) . 74
عنوان
صفحه
- داستان بلبل و مورچه (رسائل نثر سعدي) 75
- آي آدمها (نيما يوشيج) ............. 77
- گلرنگ شد در و دشت از اشكباري ما (ديوان فرخي يزدي) 79
- مهرباني بر حيوانات (سياست نامه) .... 81
- لغز شمع (ديوان منوچهري) ........... 82
- بوي جوي موليان (ديوان رودكي) ...... 83
- شبنمي غرقه در دريا (ديوان عطار) ... 84
- چند رباعي از عطار (مختار نامه) .... 85
- عشق چيست (تذكرة الاولياء عطار) ..... 86
- استغنا (ديوان صائب تبريزي) ........ 87
- اي خدا اين وصل راهجران مكن (غزليات شمس) 88
- زمستان (اخوان ثالث) ............... 89
- نشان دوست (ديوان جامي) ............ 92
- شب (شاهنامه فردوسي) ............... 93
- چند رباعي از خيام (رباعيات خيام) .. 95
عنوان
صفحه
- دو بيتي هايي از اقبال (پيام مشرق اقبال لاهوري) 96
- حلاج (در كوچه باغهاي نيشابور – دكتر شفيعي كدكني) 97
- زاغ و باز (ديوان عنصري) ........... 99
- تك بيتيهاي صائب (ديوان صائب تبريزي) 100
در نعت خاتم النبيين عليه الصلوه و السلم
فرستادة خاص پروردگاررسانندة حجت استوار


گرانمايه تر تاج آزادگانگرامي تر آدمي زادگان


محمد كازل تا ابد هر چه هستبه آرايش نام او نقش بست


چراغي كه پرواز بينش بدوستفروغ همه آفرينش بدوست


ضمان دار عالم سيه تا سپيدشفاعت كن روز بيم و اميد


درختي سهي سايه در باغ شرعزميني به اصل، آسماني به فرع


زيارتگه اصل داران پاكولي نعمت فرع خواران خاك


چراغي كه تا او نيفروخت نورز چشم جهان روشني بود دور


فلك بر زمين چار طاق افگنشزمين بر فلك پنج نوبت زنش


ستون خرد مسند پشت اومه انگشت كش گشته ز انگشت او


خراج آورش حاكم روم و ريخراجش فرستاده كسري و كي


محيطي چه گويم؟ چو بارنده ميغبه يك دست گوهر به يك دست تيغ


به گوهر جهان را بياراستهبه تيغ از جهان داد و دين خواسته


(شرفنامه، نظامي) آينه سكندر
دل مي رود زدستم، صاحبدلان! خدا رادردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا


كشي شكستگانيم، اي باد شرطه برخيزباشد كه باز ببينم، ديدار آشنا را


اي صاحب كرامت شكرانة سلامتروزي تفقدي كن درويش بينوا را


ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

نيكي بجاي ياران، فرصت شمار يارا


آسايش دوگيتي تفسير اين دوحرف استبا دوستان مروت با دشمنان مدارا


درحلقة گل و مل، خوش خواند دوش بلبل

هات الصبوح هبوا يا ايها السكارا


آن تلخ وش كه صوفي، ام الخبائثش خواند

اشهي لنا واحلي، من قبله العذارا


آئينه سكندر، جام مست، بنگرتا بر تو عرضه دارد، احوال ملك دارا


هنگام تنگدستي، در عيش كوش و مستيكاين كيمياي هستي، قارون كند گدارا


سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد


دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا


تركان پارسي گو بخشندگان عمرندساقي بده بشارت پيران پارسا را


گر مطرب حريفان اين پارسي بخوانددر رقص و حالت آرد صوفي با صفا را


در كوي نيكنامي، ما را گذر ندادندگر تو نمي پسندي، تغيير ده قضا راحافظ به خود نپوشيد، اين خرقة مي آلود


اي شيخ پاكدامن معذور دار ما را

(حافظ، ديوان)
سخن خداي با بنده
خواجه حسن مؤدب گويد، رحمه الله عليه، كه چون آوازة شيخ در نيشابور منتشر شد كه پير صوفيان آمده است از ميهنه و مجلس مي گويد و از اسرار بندگان خداي تعالي خبر باز مي دهد، و من صوفيان را خوار نگريستمي، گفتم: صوفي علم نداند چگونه مجلس گويد؟ و علم غيب خداي تعالي به هيچ كس نداد و ندهد. او از اسرار بندگان حق تعالي چگونه خبر باز مي دهد؟
روزي بر سبيل امتحان به مجلس شيخ شدم و پيش تخت او بنشستم. جامه هاي فاخر پوشيده و دستار، فوطة طبري در سر بسته با دلي پر انكار و داوري. شيخ مجلس مي گفت. چون مجلس به آخر آورد از جهت درويشي جامه اي خواست. مرا در دل آمد كه دستار خويش بدهم. باز گفتم با دل خويش كه مرا اين دستار از آمل هديه آورده اند، و ده دينار نيشابوري قيمت اين است، ندهم. ديگر بار شيخ حديث دستار كرد، مرا باز در دل افتاد كه دستار بدهم. باز انديشه را رد كردم و همان انديشة اول در دلم آمد.


جزوة درس: فارسی عمومی مقطع تحصیلی : برای کلیه رشته ها در مقطع کاردانی و کارشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قبولی در رشته دلخواهتان - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها. بازدید : 1315 · مديريت کسب و کارهاي کوچک.
بازدید : 1270 · کارشناسي چند رسانه اي. بازدید : 1186 · کاردان فني عمران. بازدید :
1121.

منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

28 فوریه 2017 ... پیرو درخواست منابع برای درس اطلاعات عمومی کلییه رشته ها و تخصصی رشته ... اگه
کتاب تست کاردانی به کارشناسی حسابداری مولفین اسماعیل ... «مباحث عمده آزمون
زبان و ادبیات فارسی آزمون¬های استخدامی» .... یا کتاب ” هوش و استعداد تحصیلی
GMAT” .... آمارمقدماتی هم کتاب آمار۱و۲ رشته حسابداری مقطع هنرستان عالیه.

معرفی رشته های مهندسی

این رشته تازه تأسیس در مقطع کارشناسی دارای ۱۰ گرایش مختلف است ... وجود دارد که
در این گرایش ها یافته‌ها و تحقیقات برای تولید غذای سالم با کمترین خسارت ....
مختلف در این زمینه، از مهندسی مکانیک عمومی دو گرایش «طراحی جامدات» و «حرارت و
سیالات» و ..... در رشته فناوری اطلاعات هنوز دیدگاه سنتی ضرورت وجود درس ریاضی در
کلیه ...

دوره های کاردانی و کارشناسی - دانشکده بهداشت کرمانشاه - دانشگاه علوم ...

گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده و یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند
رشته متجانس فعالیت دارد. ... شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و
ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی و داروسازی، ....
تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:.

رشته های تحصیلی در امریکا - شرکت امین پرداز پارس

18 فوریه 2016 ... بهترین دانشگاههای امریکا نیز دانشجویان را برای تمامی رشته ها و مشاغل نمی توانند
آماده سازند. ... تحصیل در امریکا با کلیه مدارک تحصیلی اخذ شده از دانشگاههای ایرانی
که مورد ..... تحصیل در مقطع کارشناسی و کاردانی در امریکا با شهریه کمتر. ..... شامل
آموزش عمومی الزامات درسی در علوم اجتماعی و علوم انسانی برای مدرک علوم ...

معاونت آموزشی - گروه زبان انگلیسی

در حال حاضر کارشناسی برای پاسخگویی آنلاین نیست، برای گذاشتن پیام اینجا را
... هم اکنون تعداد 486 دانشجوی رشته زبان در مقطع کارشناسی و 247 دانشجو در مقطع ...
یک زبان زنده و بین‌المللی است و از آنجا که درس زبان انگلیسی جزو مواد درسی و از ... ب)
کارشناسی تخصصی کتاب های آموزشی در مقاطع تحصیلی به ویژه در دانشگاه ها در ...

دوره ﻫﺎي آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ « ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ - معاونت آموزشی

ﺻﺪور ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺬﮐﻮر ﻣـﺸﺮوط ﺑـﻪ اﺣـﺮاز ﻣ. ﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐـﻞ. ﺣﺪاﻗﻞ. 12
.... 20. آﯾـﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن درس ﯾـﺎ
دروس ... دروس دوره داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﭘﺎﯾﻪ ، اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼـﺼﯽ ﺗﻘـﺴﯿﻢ. ﻣﯽ ﺷﻮد . -
1. 13 ..... ﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﮐـﻪ ﮐﻠﯿـﻪ دروس دوره را ﮔﺬراﻧـﺪه اﻧـﺪ در. ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ
...

کنکور 96 | شرایط شرکت در کنکور سراسری 96 - شرایط ثبت نام

7) کلیه داوطلبان کنکور سراسری 96 که قبلا در یک مقطع تحصیل رایگان داشته اند
... 1) کلیه افرادی که با مدرک کاردانی رشته های علوم پزشکی قصد ثبت نام در .... برای
تحصیل در مقاطع کاردانی ، کارشناسی یا دکتری عمومی معافیت تحصیلی مجدد صادر
نمیکنن . .... من یک درس پاس نکرده از پیش دانشگاهی دارم و توی کنکور ۹۶ شرکت کردم
...

برنامه درسي رشته پزشكي عمومي - معاونت آموزشی

ب – يك روز در هفته به تدريس واحدهاي باقيمانده دروس عمومي اختصاص دارد. ح – دروس
نظري ... و آگاهي هاي عمومي). براي كليه رشته هاي تحصيلي دوره هاي كارشناسي پيوسته ...

دانشکده مکانیک - برنامه تحصيلی دوره کارشناسی

برنامه تحصیلی مهندسی مکانیک. برای دیدن سرفصل دروس لطفا بر روی نام یا شماره
درس کلیک کنید. نیمسال اول. شماره درس, نام درس, واحد, نوع درس, پیشنیاز(پ)/همنیاز(ه)
... 22016, ریاضی عمومی 2, 4, پایه, پ:22015 ... 37991, ادبیات فارسی, 3, عمومی, -- ...
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است.

معرفی رشته های مهندسی

این رشته تازه تأسیس در مقطع کارشناسی دارای ۱۰ گرایش مختلف است ... وجود دارد که
در این گرایش ها یافته‌ها و تحقیقات برای تولید غذای سالم با کمترین خسارت ....
مختلف در این زمینه، از مهندسی مکانیک عمومی دو گرایش «طراحی جامدات» و «حرارت و
سیالات» و ..... در رشته فناوری اطلاعات هنوز دیدگاه سنتی ضرورت وجود درس ریاضی در
کلیه ...

کارشناسي پیوسته مقطع حسابداری چارت درسي رشته

چارت درسي رشته. حسابداری. مقطع. کارشناسي پیوسته. ترم. 1. کد درس. نام درس. نوع
درس. تعداد واحد ... مباني سازمان و مدیریت. پایه. 3. 3. -. ---. ||. ---. 1313139. فارسي
عمومي. عمومي. 3. 3. -. ---. ||. ---. 131 ... 1313111. مالیه عمومي و خط مشي مالي و دولت ها.
پایه.

سرفصل رشته ها - دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر کل برنامه ریزی درسی دانشگاه عنوان کرد. امکان معادلسازی دروس جبرانی ...
تغییرات در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته شیمی دارویی. بر اساس مصوبه جلسه ...

دوره های کاردانی و کارشناسی - دانشکده بهداشت کرمانشاه - دانشگاه علوم ...

گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده و یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند
رشته متجانس فعالیت دارد. ... شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و
ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی و داروسازی، ....
تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:.

لیست دروس رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی - موسسه ...

ابتدا // آموزش // رشته ها و مقاطع تحصیلی // کارشناسی پیوسته // مترجمی زبان ... جدول
ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مترجمی زبان انگلیسی مقطع کارشناسی را نشان می دهد:
pdf ... درس. كل. نظري. عملي. پيش‌نياز‌. 1) دروس عمومی. 1. اخلاق و تربيت اسلامي. 2. 2 ...
تربيت بدني 1. 1. 1. -. -. 5. تربيت بدني 2. 1. 2. -. تربیت بدنی (1). 6. فارسي. 3.

کتابخانه الکترونیکی پیام نور: نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات پیام نور با جواب ، منابع درسی پیام نور ، تاریخ امتحانات پیام نور و
جزوات در ... برای دانلود جدیدترین. نمونه سوالات پیام نور با جواب، جزوه، برنامه
امتحانات پیام نور و لیست ارائه دروس پیام نور. مقطع و سپس رشته خود را از بخش زیر
انتخاب کنید ... دانشکده ها. علوم تربیتی و روانشناسی; فنی مهندسی; علوم پایه; هنر و
معماری; علوم ...

چارت درسی رشته مدیریت جهانگردی

3. •. کلیه دانشجویان ورودی. های. 92. و. بعد. از آن. ملزم به گذراندن درس. دو واحدی ... روس
ریاضی، زبان و فارسی پیش. مختص ورودی. های ماقبل. 92. است و دانشجویان ورودی. 92
... کل واحد کارشناسی مدیریت جهانگردی برای ورودی پیش از. 92 ... مقطع کارشناسی.
رشته. مدیریت. جهانگردی. به تفکیک. هشت. نیمسال تحصیلی ... روانشناسی عمومی.

معاونت آموزشی مرکز خدمات آموزشی اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي اسامي ...

براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي دانش‌آموختگان دوره‌هاي اورديناتوري يا ... براي كليه
افراديكه از تاريخ اول سپتامبر 2005 تحصيل خود را در يكي از ... الف براي انتقال
در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك
نيمسال .... دانشگاهها و رشته هاي مورد تاييد بر اساس گزارش گورمن(Gorman Report) و
كتاب ...

معرفی رشته حقوق - بیتوته

این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا
... دامنه گرایش های رشته حقوق گسترده و در کلیه روابط زندگی امروز قابل ملاحظه است .
... حقوق برای این که در رشته خود موفق گردد لازم است که به زبان و ادبیات فارسی
مسلط ... امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع دکتری تخصصی برای تمام گرایشهای
...

آیین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ...

17 ا کتبر 2012 ... دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب ...
تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و ...

آیین نامه آموزش دوره های کاردانی و کارشناسی

1- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود
... ماده 10: تعداد واحدهای درسی لازم برای گزراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر
است: ... دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی : 130 تا 135 واحد.
.... با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و درمحاسبه ...

بانك اطلاعاتي پرسش هاي متداول - مرکز مشاوره - رشد

در مقطع كارشناسي ادامه تحصيل دهيم؟ ... واحدهاي درسي دوره هاي پودماني در بسته هاي
آموزشي به نام پودمان جاي گرفته كه هر پودمان به ... 8- آيا مي توانم از رشته ي تجربي در
دوره ي كارداني آموزشكده هاي فني و حرفه اي شركت كنم؟ ... 9- آيا مي توانيم براي رشته هاي
پيام نور مجددا در كنكور شركت نموده و يكي ديگر از رشته هاي پيام نور را انتخاب كنيم ؟

براي كليه رشته ها در مقاطع كارداني و كارشناسي - یونی شاپ

دانلود جزوه درس فارسی عمومی استاد عطاران برای کلیه رشته ها در مقطع کاردانی و
کارشناسی با لینک مسقیم.

کارشناسي پیوسته مقطع حسابداری چارت درسي رشته

چارت درسي رشته. حسابداری. مقطع. کارشناسي پیوسته. ترم. 1. کد درس. نام درس. نوع
درس. تعداد واحد ... مباني سازمان و مدیریت. پایه. 3. 3. -. ---. ||. ---. 1313139. فارسي
عمومي. عمومي. 3. 3. -. ---. ||. ---. 131 ... 1313111. مالیه عمومي و خط مشي مالي و دولت ها.
پایه.

سوالات پرتکرار - هنرستان دارالفنون

اما برای کسانی که رغبت زیادی به خواندن درس های فقط تئوری ندارند و به کارهای عملی
.... را نگذرانده اند نمی توانند مستقیما برای دوره کارشناسی (لیسانس) در دانشگاه ها
اقدام ... سایر رشته های هنرستان وجود ندارد و باید در رشته خودشان تا مقطع کاردانی
تحصیل .... آدرس: فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک 50. تلفن: 77709233. اول
عمومی.

درباره دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

لطفا برای کسب اطلاع از رشته های مورد نظر خود، بر روی مقطع مورد نظر کلیک نمایید.
... حرفه ای; کارشناسی ارشد; کارشناسی پیوسته; کارشناسی ناپیوسته; کاردانی
ناپیوسته ... 20101-زبان وادبیات فارسی, دکترای تخصصی, علوم انسانی ... 20808-
حقوق عمومی, دکترای تخصصی, حقوق و الهیات و معارف اسلامی ..... در حال تحصیل: ۲۸.
۶۰۰.

جزئيات ثبت نام بدون كنكور كارشناسي و كارداني و كارشناسي ناپيوسته

16 ژانويه 2013 ... ... دانشگاه آزاد اسلامي در 5000 رشته/محل دانشگاهي در مقطع كارشناسي بدون ... پذيرش
در اين مرحله در كليه كدرشته‌/محل هاي تحصيلي به روش متمركز ... تبصره2: در صورت
ضرورت در هر رشته /محل تعدادي از حائزين شرايط به صورت ذخيره اعلام خواهندشد. ... از
نظر خدمت وظيفه عمومي منعي براي ثبت‌نام و ادامه تحصيل نداشته باشند.

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و ...

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان
142 واحد است، این دروس از لحاط محتوی به عمومی، اصلی، ... مربی و محیط تربیتی
برای کودک محسوب شوند، ولی این امر به سبب پیچیدگی های زندگی ... به این ترتیب
که کلیه مهدکودکهای زیر پوشش سازمان بهریستی و وزارت آموزش و پرورش برای حسن
اداره ...

آشنايي با رشته تحصيلي MBA

MBA یکی از پرطرفدارترین و پر سود ترین رشته های تحصیلی است و برای ... دوره
کارشناسي ارشد MBA سومين مدرک در مديريت کسب و کار به حساب مي آيد و اساساً .... در
حال حاضر 9 دانشگاه در ایران در رشته MBA و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می
پذیرند. ... رشته و ضریب. درس. MBA. مدیریت اجرایی. ریاضیات 1 و 2. 2.5. 0. زبان
عمومی و ...

ﭼﺎرت رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﭼﺎرت رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ردﯾﻒ. ﺗﺮم اول. ﻧﺎم درس. ﻧﻮع واﺣﺪ. ﻪ. و ﭘﺎﯾ. ﯽ. اﺻﻠ. ﯽ. ﺼ. ﺼ ... ﻓﺎرﺳﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ. 3. ×. 6. زﺑﺎن ﭘﯿﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. 2. ×. 15. زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 3. ×. 7. ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﯿﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ. 2. ×
. 16 ... ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ) ٣. ×. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 2(. ،). رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ. ۴٠. اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ٢.
×.

سوالات پرتکرار - هنرستان دارالفنون

اما برای کسانی که رغبت زیادی به خواندن درس های فقط تئوری ندارند و به کارهای عملی
.... را نگذرانده اند نمی توانند مستقیما برای دوره کارشناسی (لیسانس) در دانشگاه ها
اقدام ... سایر رشته های هنرستان وجود ندارد و باید در رشته خودشان تا مقطع کاردانی
تحصیل .... آدرس: فلکه سوم تهرانپارس خیابان 202 پلاک 50. تلفن: 77709233. اول
عمومی.

محل طرح پرسش کاربران، با مرکزمشاوره موسسه - مشاور : نشریه ...

۱- برای جبران سوابق تحصیلی موثر در کنکور، شما می توانید دیپلم دیگری فقط در
... من امسال دیپلم تجربی گرفتم و میخواهم مقطع کاردانی رشته مهندسی شهرسازی .... من
در مقطع کارشناسی رشته معماری درس می خوانم اما به این رشته علاقه ای ندارم و می خوام
...... به سال دوم ارتقاء می یابند و کلیه دروس سال دوم رشته مربوط به آن ها ارائه خواهدشد.

قبولی در رشته دلخواهتان - کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مهندسي تکنولوژي آباداني روستاها. بازدید : 1315 · مديريت کسب و کارهاي کوچک.
بازدید : 1270 · کارشناسي چند رسانه اي. بازدید : 1186 · کاردان فني عمران. بازدید :
1121.

|پرسش و پاسخ هدایت تحصیلی|

زمانی که نمره ی دانش آموز در درس ادبيات فارسی 12 شده باشد ، آيا شيوه ای هست که او را
... و براساس نمرات مکتسبه از دروس نهايی معدل کتبی و براساس نمرات کليه ی دروس
پايه ی ..... آيا دانش آموزان ديپلم کاردانش برای ادامه تحصيل در دوره ی کاردانی در رشته
های ... آيا می توان رشته های شاخه ی کاردانش را تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ادامه
دارد؟

آسون ترین راه

1 آوريل 2017 ... در هفته های آینده و پیش از نمایشگاه کتاب مراسم رونمایی از این کتاب برگزار ... لطفا
این پیام را برای کسانی که علاقه مند به خواندن این کتاب بودند ..... اهداف شاخه فنی و
حرفه ای :اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ... و دانشگاه علمی کاربردی شده و در
مقطع کاردانی ادامه تحصیل دهند و همچنین .... رشته ریاضی و فیزیک.

تغیرات جدید آیین نامه آموزشی رشته کارشناسی و کاردانی - صفحه اول

5 - در رشته هاي پرستاري و مامايي مقطع كارشناسي چنانچه دانشجو درخواست صدور مدرك
... 2-1 نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي براي افراد ذکور. ..... تبصره 2 -
تعداد واحد هاي درسي هر يک از دروس پيش نياز دانشگاهي در کليه مقاطع تحصيلي 2 واحد
.... 2 17 34 400340 فارسي عمومي 3 20 60 400343 زبان خارجه عمومي 3 18 54 948231
...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا - معرفی دانشگاه - صفحه اصلی

هم اكنون اين دانشگاه داراي 4000دانشجو مي باشد كه در54 رشته كارداني و كارشناسي ...
دانشگاه آزاد اسلامي جلفا با نگاه به آينده هاي دور و بستر تحول پذيري عظيمي كه در
منطقه آزاد ... نظام جمهوري اسلامي مي تواند بعنوان مرکزی براي جلوگيري از خروج
نخبگان از كشور كه ... مقطع کارشناسی ارشد : 1- حقوق جزا و جرم شناسی 2- حقوق عمومی
3- مدیریت ...

فروشگاه آنلاین مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف

مشاور تحصیلی. دانلود اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه: - چرا باید در آزمون های
آزمایشی شرکت کنیم؟ ... کتاب پیش رو شامل 20 آزمون 15 سؤالی برای درس
الکترونیک 1 و 2 و سیستم‌های ... مقطع: دکتری ، کارشناسی ارشد ، کارشناسی ارشد
آزاد ، دکتری آزاد ... به همين دليل دراين كتاب كليه مطالب و مفاهيم بصورت صددرصد
تشريحي با بياني ...

ریاضی عمومی جلد اول کاردانی به کارشناسی برای کلیه رشته‌های دانشگاهی

درس و کنکور ریاضی عمومی (1) تمامی رشته ها کاردانی به کارشناسی ... گسترش علوم
پایه,کارشناسی ارشد,کاردانی,دانلود كتاب,جزوه درسي,جزوه دانشگاهي,خرید کتاب, چاپ ...

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و ...

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان
142 واحد است، این دروس از لحاط محتوی به عمومی، اصلی، ... مربی و محیط تربیتی
برای کودک محسوب شوند، ولی این امر به سبب پیچیدگی های زندگی ... به این ترتیب
که کلیه مهدکودکهای زیر پوشش سازمان بهریستی و وزارت آموزش و پرورش برای حسن
اداره ...

معرفی رشته مهندسی اجرایی عمران | سیویل وب

6 مه 2015 ... تعداد کل واحد های درسی این مجموعه 72 واحد به صورت زیر است: دروس عمومی 9 واحد ...
راهسازی و تاسیسات آبی در کلیه کارگاههای ساختمانی و راهسازی به عنوان همکار در
شرکت های ... دانلود چارت رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران .... و آیا با
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه پروانه محاسبات میدن؟

جزئيات ثبت نام بدون كنكور كارشناسي و كارداني و كارشناسي ناپيوسته

16 ژانويه 2013 ... ... دانشگاه آزاد اسلامي در 5000 رشته/محل دانشگاهي در مقطع كارشناسي بدون ... پذيرش
در اين مرحله در كليه كدرشته‌/محل هاي تحصيلي به روش متمركز ... تبصره2: در صورت
ضرورت در هر رشته /محل تعدادي از حائزين شرايط به صورت ذخيره اعلام خواهندشد. ... از
نظر خدمت وظيفه عمومي منعي براي ثبت‌نام و ادامه تحصيل نداشته باشند.

درباره دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

لطفا برای کسب اطلاع از رشته های مورد نظر خود، بر روی مقطع مورد نظر کلیک نمایید.
... حرفه ای; کارشناسی ارشد; کارشناسی پیوسته; کارشناسی ناپیوسته; کاردانی
ناپیوسته ... 20101-زبان وادبیات فارسی, دکترای تخصصی, علوم انسانی ... 20808-
حقوق عمومی, دکترای تخصصی, حقوق و الهیات و معارف اسلامی ..... در حال تحصیل: ۲۸.
۶۰۰.

معرفی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و ...

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان
142 واحد است، این دروس از لحاط محتوی به عمومی، اصلی، ... مربی و محیط تربیتی
برای کودک محسوب شوند، ولی این امر به سبب پیچیدگی های زندگی ... به این ترتیب
که کلیه مهدکودکهای زیر پوشش سازمان بهریستی و وزارت آموزش و پرورش برای حسن
اداره ...

معرفی رشته مهندسی اجرایی عمران | سیویل وب

6 مه 2015 ... تعداد کل واحد های درسی این مجموعه 72 واحد به صورت زیر است: دروس عمومی 9 واحد ...
راهسازی و تاسیسات آبی در کلیه کارگاههای ساختمانی و راهسازی به عنوان همکار در
شرکت های ... دانلود چارت رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران .... و آیا با
ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران-سازه پروانه محاسبات میدن؟

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دفتر برنامه ریزی آموزش عالی :: رشته ...

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ... آرشیو اخبار · اطلاعات تماس · برنامه هاي درسي مصوب ·
برنامه هاي درسي مصوب با قابلیت جستجو · گروه استعدادهای درخشان و برگزیدگان ...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دفتر برنامه ریزی آموزش عالی :: رشته ...

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ... آرشیو اخبار · اطلاعات تماس · برنامه هاي درسي مصوب ·
برنامه هاي درسي مصوب با قابلیت جستجو · گروه استعدادهای درخشان و برگزیدگان ...

معاونت آموزشی مرکز خدمات آموزشی اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي اسامي ...

براي ارزشيابي مدرك مقطع عمومي دانش‌آموختگان دوره‌هاي اورديناتوري يا ... براي كليه
افراديكه از تاريخ اول سپتامبر 2005 تحصيل خود را در يكي از ... الف براي انتقال
در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو مي‌بايست حداقل 18 واحد درسي يا يك
نيمسال .... دانشگاهها و رشته هاي مورد تاييد بر اساس گزارش گورمن(Gorman Report) و
كتاب ...

چارت رشته های تحصیلی : موسسه آموزش عالی اسرار

رشته ها ، مقاطع تحصیلی و چارت پیشنهادی گرایش های موجود در گروههای آموزشــی
مختلف موسسه درحال حاضر عبارتند ... کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان(
کاردانی).

چارت درسي کارداني پيوسته وناپيوسته رشته ... - دانشگاه آزاد هرسین

ﻓﻬﺮﺳﺖ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ. (. داراي دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺎر و داﻧﺶ. ) ... ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق. 4.
زﺑﺎن ﭘﯿﺶ. ﭘﯿﺶ. 2. 14. ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. 3. 5. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﻋﻤﻮﻣﯽ. 2. 15. اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن.

سرفصل رشته ها - دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر کل برنامه ریزی درسی دانشگاه عنوان کرد. امکان معادلسازی دروس جبرانی ...
تغییرات در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته شیمی دارویی. بر اساس مصوبه جلسه ...

آشنایی با رشته های مختلف تجربی - مهدی شاکریان - ریاضی کنکور ...

22 جولای 2013 ... دندانپزشکان عمومی، پس از اتمام تحصیلات، باید برای «طرح عمومی» نام نویسی کرده و
.... ۲) در کلیه امور مربوط به دارو اعم از ارتباط با کارخانه های داروسازی یا دیگر مراکز ...
این دوره شامل ۹۷ واحد درسی است که در چهار بخش اصلی ارائه می‌گردد و عمدتاً ..... ادامه
تحصیل کاردانی هوشبری در مقطع کارشناسی بیهوشی یا پرستاری به ...

مشاوره تحصیلی - شغلی- سازشی - نحوه ادامه تحصيل ديپلمه هاي فني ...

ادامه تحصيل دانش آموزان شاخه فني و حرفه اي و كاردانش به طرق زير امكان پذير مي‌باشد:
... شهريور ماه موفق به گذراندن کليه واحد هاي درسي نشده باشند تنها در صورتيکه در کد
رشته هايي پذيرفته ... براي شرکت در آزمون اين گونه دوره ها ، مدرک فوق ديپلم يا
کارداني مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و ... دوره هاي فراگير پيام نور در مقطع
کارشناسي.

آسون ترین راه

1 آوريل 2017 ... در هفته های آینده و پیش از نمایشگاه کتاب مراسم رونمایی از این کتاب برگزار ... لطفا
این پیام را برای کسانی که علاقه مند به خواندن این کتاب بودند ..... اهداف شاخه فنی و
حرفه ای :اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش ... و دانشگاه علمی کاربردی شده و در
مقطع کاردانی ادامه تحصیل دهند و همچنین .... رشته ریاضی و فیزیک.

دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر در55 رشته تحصیلی بدون آزمون دانشجو می ...

31 آگوست 2014 ... نسخه فارسی ... روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر www.bardsiriau.ac.ir ... و در
مقاطع کارشناسی-کاردانی به کارشناسی و کاردانی، برای سال تحصیلی جدید بدون ...
فارغ التحصیلان مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته نیز می توانند در مقطع کاردانی
به کارشناسی رشته های، مهندسی برق قدرت- مهندسی عمران- مهندسی ...

درباره دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

لطفا برای کسب اطلاع از رشته های مورد نظر خود، بر روی مقطع مورد نظر کلیک نمایید.
... حرفه ای; کارشناسی ارشد; کارشناسی پیوسته; کارشناسی ناپیوسته; کاردانی
ناپیوسته ... 20101-زبان وادبیات فارسی, دکترای تخصصی, علوم انسانی ... 20808-
حقوق عمومی, دکترای تخصصی, حقوق و الهیات و معارف اسلامی ..... در حال تحصیل: ۲۸.
۶۰۰.

پاورپوینت درباره مباني ترويج و آموزش كشاورزي

پاورپوینت در مورد ماليه عمومی و خط مشی دولت ها

دانلود پرسشنامه سنجش میزان شناخت تصویری افراد از شهرها و تاثیر آن در وضعیت برندسازی شهری

طرح کارآفرینی درباره تاسيس گاوداري

تحقیق و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی با فرمت ورددانلود جزوه درس آنتن