دانلود فایل


تعیین بزرگترین عدد در میان 3 عدد ورودی - دانلود فایلدانلود فایل ّبرنامه نویسی به زبان C

دانلود فایل تعیین بزرگترین عدد در میان 3 عدد ورودی

ّبرنامه نویسی به زبان C


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هفت شهر عشق - blogfa.com

مسئله 3 : برنامه اي بنويسید کامپيوتر تشخيص دهد عدد دریافت شده از ورودی زوج
است .... مسئله 52 : برنامه ای بنویسید کامپیوتر 7 عدد از ورودی خوانده بزرگترین عدد
را در ... مسئله 101 : مشخص کردن تعداد حالتهای ممکن تعیین یک اسکناس 1000 تومانی
را .... و هوا بوده و در کنار کوهستان اورامانات (در میان دو کوه شاهو و آتشگاه) بنا گرديده
است.

دانشگاه خوارزمی

2) عـلامت ورودی : بـرای نمایش عملیات مربوط به گرفتن مـقادیر و داده ها از مـتوازی
الاضـلاع ... 3) علامت انتساب و جایگزینی : برای نمایش یک عمل ، مانند عملیات محاسبه
ای یا .... مثال : فلوچارتی رسم کنید که دو عدد m و n را گرفته و بزرگترین مقسوم
علیه ...

برنامه نویسی-نرم افزار-شبکه-کامپیوتر - برنامه نویسی به زبان ++C ...

مثال: الگوریتمی بنویسید که 3 عدد a,b,c را گرفته و مقادیر 10,14,18 را به ... عدد را از
ورودی گرفته و زوج یا فرد بودن آنرا نمایش دهد. 1. شروع. 2. a را بگیر. 3. ... نکته: در
مورد تعیین نوع متغیرها باید توجه داشت که نوع متغیرها را بر حسب نیاز اعلام می
کنیم. .... که دو عدد صحیح را از ورودی گرفته و کوچترین و بزرگترین عدد را مقایسه
کند.

مجموعه سورس های C++ - پروژه های برنامه نویسی

برنامه ای بنویسید ۱۰ عدد را از ورودی گرفته و میانگین آنها را محاسبه کند؟ ۴. تابعی
... تابعی بنویسید که بزرگترین مقسوم علیه مشترک را چاپ کند؟ ۱۸. تابعی ...

incloude <stdio.h>

ادامه. الگوریتمی که سه عدد را دریافت کند و بزرگترین آنها را در خروجی چاپ کند.
الگوریتمی که اعداد زوج کوچکتر یا مساوی عدد دلخواه n را نمایش دهد. الگوریتمی که عدد
n را ...

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺳﺮي دوم درس ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ

21 ا کتبر 2011 ... ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮ ﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ... 3
. ﺳﺆال. از اﻋﺪاد ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي دارﯾﻢ. ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ آراﯾﻪ ﻫﺎ را ﻃﻮري ﺑﺎ .... اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎرن ﺷﻮدn اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ورودي (ﺑﺎ ﻃﻮل.

تمرینات ویژوال بیسیک - علوم پايه - blogfa.com

(هدف اشنایی با عملگر های ریاضی و دستورات ورودی خروجی می باشد ) ... برنامه ای
بنویسید که ۱۰ عدد را گرفته و بزرگترین و کوچکترین عدد را چاپ نماید . .... 13-
برنامه ای بنویسید که دو عدد را بخواند و تعیین نماید کدامیک 3 / 4 - X را مثبت می کند
.

ﻓﻠﻮﭼﺎرت

ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺪاد دودوﺋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ و اﻋﺪاد. ﻣﺒﻨﺎي. 10
..... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ. -3. 3 ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ. ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي
ﻣﺴﺌﻠﻪ. -4 ..... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ . ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد :N.

درخواست الگوریتم یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد - واضحدرخواست ...

الگوریتمی بنویسید که چندین عدد را از ورودی گرفته و بزرگترین ... ... را چاپ کند -
واضحایجاد یک الگوریتم و فلوچارت که تعیین کنندهٔ مجموع اعداد بزرگتر از ۱۰ و .

برنامه نویسی-نرم افزار-شبکه-کامپیوتر - برنامه نویسی به زبان ++C ...

مثال: الگوریتمی بنویسید که 3 عدد a,b,c را گرفته و مقادیر 10,14,18 را به ... عدد را از
ورودی گرفته و زوج یا فرد بودن آنرا نمایش دهد. 1. شروع. 2. a را بگیر. 3. ... نکته: در
مورد تعیین نوع متغیرها باید توجه داشت که نوع متغیرها را بر حسب نیاز اعلام می
کنیم. .... که دو عدد صحیح را از ورودی گرفته و کوچترین و بزرگترین عدد را مقایسه
کند.

هفت شهر عشق - blogfa.com

مسئله 3 : برنامه اي بنويسید کامپيوتر تشخيص دهد عدد دریافت شده از ورودی زوج
است .... مسئله 52 : برنامه ای بنویسید کامپیوتر 7 عدد از ورودی خوانده بزرگترین عدد
را در ... مسئله 101 : مشخص کردن تعداد حالتهای ممکن تعیین یک اسکناس 1000 تومانی
را .... و هوا بوده و در کنار کوهستان اورامانات (در میان دو کوه شاهو و آتشگاه) بنا گرديده
است.

تمرینات ویژوال بیسیک - علوم پايه - blogfa.com

(هدف اشنایی با عملگر های ریاضی و دستورات ورودی خروجی می باشد ) ... برنامه ای
بنویسید که ۱۰ عدد را گرفته و بزرگترین و کوچکترین عدد را چاپ نماید . .... 13-
برنامه ای بنویسید که دو عدد را بخواند و تعیین نماید کدامیک 3 / 4 - X را مثبت می کند
.

نمونه سوالات هنرستانهای فنی (کامپیوتر)

5-دستگاههای ورودی و خروجی را تعریف و از هر کدام 5 مورد را نام ببرید. ... 3-برنامه اي
بنويسيد كه يك عدد را گرفته سپس زوج يا فرد بودن عدد را بررسي كند .... که دو عدد را
دریافت کرده ، کوچکترین مضرب مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را چاپ
کند. ..... الگوریتمی بنویسید که عددی صحیح دریافت کرده تعیین کند بین 2 و 3 بر
...

بنویسید برنامه ورودی اعداد خوانده محاسبه ورودی گرفته صفحه کلید ...

3- کلاسی بنويسيد كه آرایه ای شامل 20 عدد صحیح را به صورت پارامتربگیرد و در آن
... دهد5-برنامه ای بنويسيد که 20 عدد از ورودي گرفته و بزرگترین و کوچکترین آن ها ...

تیر 1389 - کلبه ریاضی - blogfa.com

3- عدد را بر مقسوم علیه های اول تقسیم کرده تا به کوچکترین مقسوم علیه هر عدد
برسیم. مثال: 缯font> مضرب (multiple): ... از میان آن ها کوچکترین عددی را که مضرب هر
دو عدد باشد را ? کوچکترین مضرب ... برای تعیین کوچک ترین مضرب مشترک دو عدد
به صورت زیر عمل می کنیم: ..... نمونه سوالات ریاضی آزمون های ورودی مدارس نمونه و
تیزهوشان ...

c1.pptx

3. C++ Programming Afsane Zahmatkesh. ساختارهای تکرار و تصمیم گیری ...
شروع; دریافت سه عدد از ورودی; مقایسه و یافتن بزرگترین عدد; چاپ بزرگترین عدد در
خروجی ..... براي تعيين مقدار پيش فرض براي پارامتر، كافي است كه در هنگام تعريف
...

برنامه بنويسيد که اعداد کامل کوچکتر از 1000 را چاپ کند - رزبلاگ

18 دسامبر 2016 ... 3. برنامه ای بنویسید که 3 عدد ار ورودی دریافت کرده و بزرگترین انرا نمایش دهد. ...
ﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ . (.

بنویسید برنامه ورودی اعداد خوانده محاسبه ورودی گرفته صفحه کلید ...

3- کلاسی بنويسيد كه آرایه ای شامل 20 عدد صحیح را به صورت پارامتربگیرد و در آن
... دهد5-برنامه ای بنويسيد که 20 عدد از ورودي گرفته و بزرگترین و کوچکترین آن ها ...

Aras

1 فوریه 2014 ... 3- F=1 4- I=1 5- F=F*I 6- I=I+1 7- اگر I آنگاه برو به 5 8- چاپ کن I ... مقدار اولیه
شمارنده : تعیین می کند شمارنده حلقه از چند شروع شود ... 18-الگوریتمی بنویسید که
n عدد را از ورودی گرفته کوچکترین و بزرگترین آنها را چاپ کند 1-شروع

الگوریتم و فلوچارت

3- تعیین ورودی و خروجی مسئله : (داده ها و اطلاعات) ... مثال: الگوريتمي بنويسيد كه سه
عدد از ورودي دريافت كرده مجموع و ميانگين. سه عدد را محاسبه .... بزرگترين مقدار Max.

سوالات دروس نهایی رشته کامپیوتر - سوالات نهايي برنامه نويسي ...

3- 1 ß I. 4- SUM + I ß SUM. 5- 1 I + ß I. 6- اگر 100 = < I آنگاه برو به مرحله 4 ... 9- می
خواهیم الگوریتمی بنویسیم که یک عدد از ورودی دریافت نماید و سپس قدرمطلق آن را ....
الف – سه عدد را گر فته و تعیین میکند می توان با آنها یک مثلث ساخت یا خیر ... ج - دو
عددرابعنوان ورودی گرفته و بزرگترین و کوچکترین عد د را پیدا و چاپ می کند.

رباتیک اردکان - الگوریتم

3- الگوریتمی بنویسید عددی را خوانده آنرا به مبنای 2 برده چاپ کند. 4-الگوریتمی
بنویسید که ... 7- الگوریتمی بنویسید 50 عدد را از ورودی خوانده تعداد اعدا زوج / فرد را
چاپ کند .... مقدار اولیه شمارنده : تعیین می کند شمارنده حلقه از چند شروع شود ... 18-
الگوریتمی بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته کوچکترین و بزرگترین آنها را چاپ
کند.

ﻓﻠﻮﭼﺎرت

ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺪاد دودوﺋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ و اﻋﺪاد. ﻣﺒﻨﺎي. 10
..... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ. -3. 3 ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ. ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي
ﻣﺴﺌﻠﻪ. -4 ..... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ . ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد :N.

تعیین بزرگترین عدد در میان 3 عدد ورودی - یوکلوب

تعیین بزرگترین عدد در میان 3 عدد ورودی. ... کشی رقابت‌های قهرمانی فوتسال باشگا.
.. بیشتر بخوانید · خانه » دانلود فایل » تعیین بزرگترین عدد در میان 3 عدد ورودی ...

ﻓﻠﻮﭼﺎرت

ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺪاد دودوﺋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ و اﻋﺪاد. ﻣﺒﻨﺎي. 10
..... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ. -3. 3 ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ. ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي
ﻣﺴﺌﻠﻪ. -4 ..... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ . ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد :N.

فصل سوم فرمول نويسي و كار با تابع ها

انواع تابع ها: تابع ها، فرمول از پيش نوشته شده اي است كه يك، هيچ يا چند مقدار را به
عنوان ورودي ... جواب 3 /34 است، ولي فرمول رديف1 عدد 6 /46 را بر مي گرداند كه مقدار مورد
نظر نيست. پس اولويت اجرا ... براي تعيين محدوده اي از خانه ها، از عملگر آدرس استفاده
مي شود. اولويت ..... بزرگ ترين مقدار آرگومان هاي داده شده را بر مي گرداند. MAX تابع.

همه چيز در مورد كامپيوتر .برنامه نويسي. - نمونه از برنامه به زبان سي ...

3-برنامه ای که بنویسید که Aتا Z را چاپ کند 4-برنامه ای بنویسید که اعداد اول بین 2
تا 1000 را نمایش دهد 5-برنامه ای بنویسید که 20 عدد از ورودی گرفته و بزرگترین و ...

c1.pptx

3. C++ Programming Afsane Zahmatkesh. ساختارهای تکرار و تصمیم گیری ...
شروع; دریافت سه عدد از ورودی; مقایسه و یافتن بزرگترین عدد; چاپ بزرگترین عدد در
خروجی ..... براي تعيين مقدار پيش فرض براي پارامتر، كافي است كه در هنگام تعريف
...

آموزش وِیژوال و کیو بیسیک - آموزش q-basic

برنامه Max بین دو عدد ... برنامه چاپ زوج ( EVEN ) یا فرد ( ODD ) ؛ عدد ورودی N .... Cls
Let S = 0 Input N 3 Let R = N Mod 10 Let M = N \ 10 If M > 0 Then Let S .... دو عدد
طبیعی M و N را گرفته و بزرگترین مقسوم علیه مشترک آنها را تعیین و چاپ کند .

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

نتایج امتحان میان ترم درس مبانی ... آزمون میان ترم در تاریخ ۱۶ آذر برگزار خواهد شد. ...
می دهد، سپس بزرگترین عنصر رارایه را مشخص کرده و تعیین م کند که این عنصر در
... مثال : برنامه ای بنویسید که کامپیوتر یک عدد از ورودی دریافت کرده، از ان عدد تا
عدد .... الگوریتمی رسم کنید که مجموع N جمله از دنباله زیر را محاسبه کند ....4-3+2-1 =
S.

ﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷ ﺳﺮي ﻫﺎي آﻣﻮز

ﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ . (. ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﻪ if ( ... 3. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣ. ﺮﺗﺐ ﮐﺮدﻩ و در ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.

Computer Software Engineering - آشنایی با ++ c

2_عده دیگری از سر فایل ها توسط کاربر تعیین می شوند یعنی هر گاه بخواهیم کد هایی
... مسئله 1:برنامه ای بنویسید که دو عدد گرفته و مجموع انها را در خروجی نمایش دهد. .... 2
-(مسئله ی 6):برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و بزرگترین و کوچکترین ان ها را
مشخص کند. .... 3-(مسئله ی 18):برنامه ای بنویسید که مشخص کند عددی اول است یا نه.

:: آموزش مباحث مبتدی ویژوال بیسیک به صورت کد :: [بایگانی] - انجمن ...

24 ژوئن 2011 ... 2-برنامه ای بنویسید که در آن 3 عدد گرفته و سپس مجموع و میانگین آن ها را ... 1-برنامھ
ای بنویسید که 10 عدد توسط دستور Input Box دریافت نموده و سپس آنها را .... 1-برنامه
ای بنویسید که دو عدد گرفته و سپس بزرگترین آنها را چاپ نماید ...

سوالات دروس نهایی رشته کامپیوتر - سوالات نهايي برنامه نويسي ...

3- 1 ß I. 4- SUM + I ß SUM. 5- 1 I + ß I. 6- اگر 100 = < I آنگاه برو به مرحله 4 ... 9- می
خواهیم الگوریتمی بنویسیم که یک عدد از ورودی دریافت نماید و سپس قدرمطلق آن را ....
الف – سه عدد را گر فته و تعیین میکند می توان با آنها یک مثلث ساخت یا خیر ... ج - دو
عددرابعنوان ورودی گرفته و بزرگترین و کوچکترین عد د را پیدا و چاپ می کند.

توابع رياضی در V‌B.NET - نکته هايی از VB.NET

و: Sin : محاسبه سينوس يك عدد. ... 3- توابع هذلولي : اين توابع عبارتند از: ... 13- تابع
Max : اين تابع از ميان دو آرگومان يا عدد ورودي خود بزرگترين عدد را برمي گرداند.

برنامه نویسـی ++C

3. برنامه ای بنویسید که 3 عدد ار ورودی دریافت کرده و بزرگترین انرا نمایش دهد. ... 8.
برنامه ای بنویسید که معدل یک دانش اموز را گرفته و وضعیت درسی انرا تعیین کند.

برنامه نویسی

29 آوريل 2012 ... برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح از ورودی بگیرد و تعداد اعداد زوج و فرد را ... 3
. برنامه ای بنویسید که عدد N را بگیرد و حاصل عبارت زیر را چاپ کند. ... برنامه ای
بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کندو تعیین کند که آیا عدد اول است یا خیر؟ ... ،
کوچکترین مقدار بین آنها را و میانگین اعداد را محاسبه کند و نمایش دهد.

وبلاگ امید قیطاسی

برنامه ای بنویسید که دو عدد را بخواند و تعیین نماید کدامیک 3 / 4 - X را مثبت می ...
برنامه ای بنویســید کـه 50 عـدد صحیح را خوانـده و بزرگترین و کوچکـترین آنهـا را ...

برنامه سازی رایانه ای - جواب سوالات تمرینات شماره یک سری دوم

1)فلوچارت برامه ای را رسم نمایید که دو عدد صحیح و مثبت را خوانده و بزرگترین
مقسوم ... که کد جنسیت و تاهل ساکنین یک شهرک که تعداد آنها5000 نفر است را از
ورودی بخواند و ... 3)فلوچارت برنامه ای را رسم نمایید که عدد طبیعی n را دریافت و مجذور
آن را با ...

فصل پنجم عبارت های محاسباتی

8 3 بر روی اعداد 3 و 5 عمل ضرب را انجام می دهد و همچنین عملگر در ٭در عبارت 5 ٭ ...
عبارت محاسباتی زیر را در نظر می گیریم و سپس نوع آن را تعیین می کنیم. 8 3 ٭ 5
..... 9ــ برنامه ای بنویسید که دو عدد از ورودی دریافت نماید و مقادیر درون دو متغیر را
جابجا کند. .... برای پیدا کردن بزرگ ترین عدد، ابتدا اولین عدد را به
عنوانsecondNumber و ...

حدس کولاتز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اگر حدس کولاتز درست باشد، این برنامه صرف نظر از عدد ورودی همیشه متوقف می‌شود. ...
وقتی رابطهٔ ۳n+۱ در تابع (f(n، با جانشینی رایج «میان بر» با رابطهٔ ۳n + ۱)/۲) جا به
جا ... براای به دست آوردن مدل گویا، بزرگترین عددتوان ۲ که کمتر مساوی عدد اصلی
است .... زوج یا فرد بودن عدد با توجه به این تعیین می‌شود که صورت زوج است یا فرد.

تعیین بزرگترین عدد در میان 3 عدد ورودی - بهترین های روز

9 ژوئن 2016 ... بازنشر شده توسط : بهترین های روز - bestofday لینک ثابت مطلب : http://www.
bestofday.ir/shop/text/201606071157464991 امتیاز از 1 تا 5 : 3

رباتیک اردکان - الگوریتم

3- الگوریتمی بنویسید عددی را خوانده آنرا به مبنای 2 برده چاپ کند. 4-الگوریتمی
بنویسید که ... 7- الگوریتمی بنویسید 50 عدد را از ورودی خوانده تعداد اعدا زوج / فرد را
چاپ کند .... مقدار اولیه شمارنده : تعیین می کند شمارنده حلقه از چند شروع شود ... 18-
الگوریتمی بنویسید که n عدد را از ورودی گرفته کوچکترین و بزرگترین آنها را چاپ
کند.

درخواست الگوریتم [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های تخصصی پی ...

اگر تعداد اعداد كوچكتر از 1000است برو به مرحله ي 3 ... بنویسسید که تفاضل
بزرگترین و کوچک ترین عدد را در بین n عدد بدست اورد؟ تمرین 5:الگوریتمی
بنویسید که معادله درجه 2 را حل کند؟ تمرین 6:الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی
دریافت کند اعداد بین ... الگوريتم براي تعيين اين كه عدد وردي اول است يا خير ...

ﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷ ﺳﺮي ﻫﺎي آﻣﻮز

ﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ . (. ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﻪ if ( ... 3. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣ. ﺮﺗﺐ ﮐﺮدﻩ و در ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ.

برنامه و پروژه دانشجویی به زبان #C++ , C, C - برنامه و پروژه های رایگان

9- این برنامه سه عدد را از ورودی خوانده ، میانگین آنها را محاسبه کرده و چاپ میکند. ... 49-
این برنامه عناصر ماتریس 2*3 را از ورودی خوانده و بزرگترین عنصر هر سطر را ...

ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻻت ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ زﺑﺎن C++

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد اﻋﺸﺎري را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ. 10. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي .... ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺆاﻻت ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﯽ. ﭘﻼس ﭘﻼس. (ﮔﻨﺠﯽ). –. ﺻﻔﺤﻪ. 5. 1 3 5. 99. 2 4 6. 100. × ×
×.

درخواست راهنمایی برای حل چند تمرین به زبان ++C | انجمنهای پرشین تولز

3- برنامه ای بنویسید که چند عدد را از ورودی خوانده سپس تشخیص دهد کدام ... با
فراخوانی تابعی دیگر بزرگترین و کوچکترین عدد درون آرایه را بیابد.

همراه و همگام با معلم در کلاس درس ریاضی - آزمون های ریاضیات

بررسی : به جز عدد 1 همه ی اعداد طبیعی حداقل یک مقسوم علیه اول دارد. پس جمله ... 3- یک
موش در اندیشه ی یک قالب پنیر به خواب رفت او در ابتدا نصف پنیر و سپس دو سوم از
قسمت باقی مانده پنیر را خورد. ... قابل استفاده برای دانش آموزان شرکت کننده در آزمون
های مختلف ورودی دبیرستان ها ... 2- تعیین بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک ( ب.م.

1 ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي ﻓﺼﻞ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ دو ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓ

ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب دو ﻋﺪد اول و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو ﻋﺪد دوم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭼﺎپ ﮐﻨﺪ . -3 .....
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد از ورودي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ي ردﯾﻒ آن
...

جزوه مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک

کاراکترهای تعیین نوع متغیر ................................ . ..... 17. و. 28. و. 60. باشد ، اجرا.
نمائید . x = 17. ← 36. 17+28+63. 3 y = 28 z = 63 ... الگوریتمی بنویسید که یک عدد
را از ورودی گرفته و اگر عدد مثبت باشد کلمه. Positive ... کرده و بزرگترین عدد را چاپ
کند . .1. شروع .2 ...... فاصله میان حروفِ نام متغیر ، مجاز نیست . انواع متغیر های رشته
...

وبلاگ تخصصی علوم کامپیوتر

3- برنامه ای بنویسید که سه عدد به عنوان اضلاع مثلث دریافت کند و تعیین کند
مثلث ... 10-برنامه ای بنویسید که بزرگترین عدد مابین 80 عدد را در خروجی چاپ نماید.

درخواست الگوریتم [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های تخصصی پی ...

اگر تعداد اعداد كوچكتر از 1000است برو به مرحله ي 3 ... بنویسسید که تفاضل
بزرگترین و کوچک ترین عدد را در بین n عدد بدست اورد؟ تمرین 5:الگوریتمی
بنویسید که معادله درجه 2 را حل کند؟ تمرین 6:الگوریتمی بنویسید که دو عدد از ورودی
دریافت کند اعداد بین ... الگوريتم براي تعيين اين كه عدد وردي اول است يا خير ...

درخواست الگوریتم یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد | انجمنهای مجیدآنلاین

الگوریتمی بنویسید که چندین عدد را از ورودی گرفته و بزرگترین وکوچکترین
مابین آنها را بیابد گرفتن ... 3 - متغیر min را برابر مقدار n قرار دهد.

كلاسهای دانشگاه آزاد ماهشهر - مثال هایی از برنامه نویسی کامپیوتر (كدها ...

1 3 3 1 .. .. 1 4 6 4 1 .. .. .. .. .. .. .. میتوان گفت هر درایۀ ماتریس پایین مثلثی از جمع دو
... برنامه ای بنويسيد که مجموع مربعات اعداد بين 1 تا 100 را در خروجی نمايش دهد. ...
برنامه ای بنویسید که بزرگترین عدد را در یک آرایۀ 10*10 که از صفحه کلید خوانده ...

آموزش الگوریتم و برنامه نویسی - دانشجــــویان کـــامـپـیـوتـــر تــايباد

اگر بخواهیم بین تعدادی عدد بزرگترین آنها را پیدا کنید چگونه عمل میکنید؟ ممکن
است ... 3. خروجي‌ها. حل برنامه های ساده. مثال 1. الگوريتمي بنويسيد كه دو عدد از ورودي
دريافت كرده مجموع دو عدد. را محاسبه و ... را در بین آن ها تعیین کند و نمایش دهد. 0
شروع.

اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ و ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻠ ﺎ اﻟﮕ - دانشگاه شاهد

-3. ﺗﻌﻴﻴﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ. :(. داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت. ) -4. ﺑﺮرﺳﻲ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ. -5.
اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ راه .... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺪدي را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻋﺪد اول. اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ. ﺖ ﻳ. ▫. -3. اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ را از ﻛﺎرﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﺮوﺟﻲ ..... درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻀﺮب ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ.

ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻻت ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ زﺑﺎن C++

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد اﻋﺸﺎري را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ. 10. -. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي .... ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺆاﻻت ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﯽ. ﭘﻼس ﭘﻼس. (ﮔﻨﺠﯽ). –. ﺻﻔﺤﻪ. 5. 1 3 5. 99. 2 4 6. 100. × ×
×.

همراه و همگام با معلم در کلاس درس ریاضی - آزمون های ریاضیات

بررسی : به جز عدد 1 همه ی اعداد طبیعی حداقل یک مقسوم علیه اول دارد. پس جمله ... 3- یک
موش در اندیشه ی یک قالب پنیر به خواب رفت او در ابتدا نصف پنیر و سپس دو سوم از
قسمت باقی مانده پنیر را خورد. ... قابل استفاده برای دانش آموزان شرکت کننده در آزمون
های مختلف ورودی دبیرستان ها ... 2- تعیین بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک ( ب.م.

جلسه سوم

Session 3. Algorithms. آشنايي با الگوريتم. BY: Ghasem Mohammadi ... مثال:
الگوريتمي بنويسيد كه سه عدد از ورودي دريافت كرده مجموع و ميانگين .... مثال :
فلوچارتي رسم كنيد كه n عدد از ورودي دريافت كرده، بزرگترين مقدار از بين n عدد را
پيدا كرده ...

فصل سوم فرمول نويسي و كار با تابع ها

انواع تابع ها: تابع ها، فرمول از پيش نوشته شده اي است كه يك، هيچ يا چند مقدار را به
عنوان ورودي ... جواب 3 /34 است، ولي فرمول رديف1 عدد 6 /46 را بر مي گرداند كه مقدار مورد
نظر نيست. پس اولويت اجرا ... براي تعيين محدوده اي از خانه ها، از عملگر آدرس استفاده
مي شود. اولويت ..... بزرگ ترين مقدار آرگومان هاي داده شده را بر مي گرداند. MAX تابع.

ﻓﻠﻮﭼﺎرت

ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﺷﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻋﺪاد دودوﺋﻲ از ﻋﻼﺋﻢ و اﻋﺪاد. ﻣﺒﻨﺎي. 10
..... ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ. -3. 3 ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻠﻪ. ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي
ﻣﺴﺌﻠﻪ. -4 ..... اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي ﻋﺪد را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺪد را ﭘﻴﺪا و ﭼﺎپ ﻛﻨﺪ . ﺗﻌﺪاد اﻋﺪاد :N.

درخواست الگوریتم یافتن بزرگترین و کوچکترین عدد | انجمنهای مجیدآنلاین

الگوریتمی بنویسید که چندین عدد را از ورودی گرفته و بزرگترین وکوچکترین
مابین آنها را بیابد گرفتن ... 3 - متغیر min را برابر مقدار n قرار دهد.

حل تمرينات - Rodehen C programming

1- برنامه ای بنویسید که يک عدد را از ورودی گرفته و به مبنای دو تبديل کرده و در
خروجی ... می نويسيم مثلا برای عدد 6 با تقسيم عدد فوق بر 2 باقيمانده 0 می شود و
سپس عدد 3 .... 2- برنامه ای بنویسيد که مبلغ n تومان را از ورودی دريافت کرده و سپس
تعیین .... وچون غير از خود عدد بزرگترين مقسوم عليه حداکثر نصف عدد فوق است
برای همين ...

مهر 1391 - برنامه نویسی ویژوال بیسیک و اکسس - blogfa.com

برنامه ای بنویسید که بزرگترین عدد چهار رقمی را که بر مجموع ارقامش بخش پذیر
باشد ... یک عدد 4 رقمی را خوانده و با حذف رقم دهگان ان را تبدیل به یک عدد 3 رقمی کرده
چاپ کند ... برنامه اي بنويسيد که رشته اي را از ورودي دريافت کرده و تعيين کند که
آيا ...

فصل یک الگوریتم و فلوچارت.PPT

3. مقدمه. در زندگي روزمره، انسان با مسائل مختلفي روبروست و براي هر كدام ... مثال:
الگوريتمي بنويسيد كه سه عدد از ورودي دريافت كرده مجموع و ميانگين. سه عدد را
محاسبه و .... مثال : فلوچارت برنامه ای را رسم کنید که 10 عدد را گرفته و تعیین کند
کدام زوج و کدام فرد است. شروع ... بزرگترين مقدار از بين n عدد را پيدا كرده در خروجي
چاپ نمايد.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشیاثر فوتوالکتریک

مقاله کامل بررسی لرزه خیزی شهرستان میانه (word)کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب 53 ص

مقاله با عنوان: آسیبهای زانو در ورزش

جزایر ایرانی خلیج فارسپاورپوینت مفید ایدز - 10 اسلاید