دانلود فایل


مفاله با موضوع:شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع پایان نامه ها, مقالات انگلیسی , فارسی و کلیه نیازمندی های دانشجویان

دانلود فایل مفاله با موضوع:شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی گردشگری چکیده: بازار شکل گرفته در صنعت گردشگری از مشخصات ویژه و پیچیدهای برخوردار است. برای موفقیت در این بازار، بایستی با نگرشی
سیستماتیک، تمام مؤلفههای لازم برای موفقیت را شناسایی نمود. یکی از این مؤلفههای مهم بازاریابی است.این پژوهش از نوع توصیفی بوده و
با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی گردشگری انجام شده است. در این راستا جدیدترین پژوهشهای انجام شده در این
زمینه مورد بررسی قرار گرفته در نهایت مدلی از عوامل مژثر بر بازاریابی گردشگری ارائه شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهدکه
استفاده از ابزارهایی چون رسانهها و شبکههای اجتماعی، وبسایتها و میکروبلاگها، تبلیغات، همکاری و مشارکت سازمانهای ذینفع و
ارائهی تصویری مناسب از مقصد از مهم ترین عوامل مؤثر بر موفقیت بازاریابی گردشگری میباشد.
چاپ شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار


پایان نامه


مقاله


پروپزال


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله بازاریابی گردشگری - بانک مقالات فارسی

دانلود مقاله بازاریابی گردشگری دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
مؤثر بر انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی کشور به کمک پرسشنامه ، با ...
عناصر آمیخته بازاریابی شناسایی گردید، و در نهایت یک مدل انتخاب آمیخته
بازاریابی در .... هر کدام از این تعاریف موضوع : مقاله بازاریابی یک شرکت معتبر در
دنیای امروز، ...

پایان نامه - علم گردشگری

اطلاعیه: تیم علم گردشگری با برخورداری از کادری مجرب از گرایش های مختلف و
مرتبط ... رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی،زمستان
1389 ... اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دید گردشگران ...
بررسی نقش گرافیک در تبلیغات توریسم ( نقشه های راهنما، پوستر ها، مجلات و
بروشورها).

لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبایی | 1125 ...

18 ا کتبر 2012 ... ۱۱, اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ر ب‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌. ف‍رج‌ ب‍اب‍ای‍ی ... ۲۵,
ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ص‍د ب‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ب‍ودن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان, س‍اره‌
پ‍ورج‍ه‍ان‌, ۱۳۹۰ ... 68, ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
م‍ورد .... با موضوع بررسی جایگاه همایش های بین المللی در توسعه گردشگری.

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن

اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزارﯾـﺎﺑﯽ، اﯾﺠـﺎد رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ .... ﻫـﺪف
از ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ دﯾـﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﮔﺮدﺷـﮕﺮي و ... ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ رواﯾـﯽ ﺻـﻮري و ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ آن ..... ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ. ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ورزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ را در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﺗـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ.

پرسش نامه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی—فروشگاه دانشجو

2 ا کتبر 2016 ... دانلود پرسش نامه با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، ... دانلود
مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری-5205 ...

بررسی عوامل مؤثر ده گانه مدل لیندگرین در اجرای مدیریت ارتباط با ...

در مقاله حاضر، عوامل مؤثر ده‌گانه مدل لیندگرین در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در دو
... واژه‌های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری، مدل لیندگرین، صنعت گردشگری. ... and
new product performance"; International Journal of Research in Marketing,Vol. ...
«شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی سهم هر یک از عوامل در ...

دریافت

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ... ﺕ ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ... ﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﻧـﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ
ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ... ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳـﺎﺑﻲﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﻧـﻊ ﻭ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ
ﺑـﺎ.

تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی جهانگردي در جزیره ابوموسی - رشد

18 فوریه 2013 ... ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ... ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﺰﯾﺮه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ..... ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﮕﯿﺰه
... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد.

اﻟﻒ

روي دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎم دارد . ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﻨﻴﺖ و .... ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺰﺑـﻮر ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ..... ﺑــﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺗﻌــﺪاد ﺑﺎزدﻳــﺪﻫﺎي ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در.

تحلیل شبکه‌ای عوامل حیاتی مؤثر بر جذب سپرده‌های مشتریان

از این‌رو بانک‌ها به عنوان واسطة وجوه، بایستی با شناخت کاملِ عوامل مؤثر بر جذب
سپرده‌های ... بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بانکی (با تأکید بر نرخ سود اوراق
مشارکت: ... شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سپرده مشتریان در بانک با
استفاده از ... صفری، امیر (1392)، ارتباط بین مهارت‌های ارتباطی، مشتری‌مداری و
بازاریابی در ...

بررسی عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری | AMPHTML

22 مارس 2016 ... مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان با تأکید بر ... نامه با
موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، در قالب docx و در ... دانلود
مقاله بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری 2016-06-12

پيشينه پژوهش

ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑ. ﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده. و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ.
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ، ﻧﺮخ .... A: ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ﮔﺮوه. B: ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وب. ﺳﺎﯾﺖ. ﮔﺮوه. C:
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﮔﺮوه. D: ... ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اراﺋﻪ ﻣﺪل و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﺘﻤﺎد و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠـﺎرت ... ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻘﺮار و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ.

تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی جهانگردي در جزیره ابوموسی - رشد

18 فوریه 2013 ... ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ... ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﺰﯾﺮه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ..... ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﮕﯿﺰه
... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد.

عوامل بیرونی و درونی استان هرمزگان در زمینة گردشگری ورزشی و اولویت ...

تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی را در پنج شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و
فرهنگی، جاذبه. های .... ای( را دارا باشد. با توجه به اینکه تاکنون در زمینۀ شناسایی.
عوامل. بیرونی. و. درونی استان. هرمزگان ..... خود جلب کند. اهمیت این موضوع به .....
بررسی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری ورزشی استان لرستان با تأکید بر جاذبه. های
طبیعی.

موضوع پایان نامه بازرگانی بین الملل ، بررسی موضوع ... - شریف پژوهان

موضوع پایان نامه بازرگانی بین الملل ، نگارش مقاله رشته ی بازرگانی بین الملل و
بررسی موضوع پایان نامه ... موضوع پایان نامه برنامه ریزی گردشگری ... شناسایی و
رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب استرات‍‍ژی های ورود به بازارهای بین المللی مطالعه
موردی ؟ ... تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان (
هماهنگی ...

ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره ...

انجام این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری منطقه آزاد
چابهار و ... این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده دوم با عنوان »
ارزیابی نقش توان های ... بر این اساس هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در
..... منطقه آزاد چابهار با مطالعه ي مبانی نظری و بررسی سوابق موضوع، ... تبلیغات و
بازاریابی.

) در اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ (. P4. ) .... ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. دﻗﯿﻖ. وﺿﻊ. ﻣﻮﺟﻮد. از. ﻃﺮﯾﻖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ.
ﮔﺮدﺷﮕﺮي. اﺳﺖ . ﻣﺪل. آﻣﯿﺨﺘﻪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. P4. ﯾﮑﯽ ... ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ از اﯾﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ... ﻣﺨﺘﻠﻒ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ». ..... و ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺠﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 2, رها سازی در بازیگری با توجه به تمرینات تنفسی پرانایاما یوگا و هاتا ... کیهان ،
نیویورک تایمزوگارد ین باموضوع پناهجویان سوری 2015-2014 میلادی, رویا ... 17,
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشترکین اینترنت پرسرعت شرکت ... 46, بررسی
نقش خلاقیت و نوآوری در بازاریابی اینترنتی در خصوص خدمات گردشگری ...

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93 - 1

شناسایی شد. ... فرخزاد (1389) در پژوهشی به بررسی «برآورد عوامل موثر بر جذب
گردشگر در ... این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، به این موضوع پی برد که سه عامل
رسانه‌های ... عابدی (1392) در پژوهش خود به بررسی «عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی ...

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر تحقق بازاریابی سبز (مورد مطالعه صنعت ...

با توجه به منابع محدود و خواسته‌های نامحدود انسان برای بازاریابان مهم است که در ... عوامل
مؤثر بر بازاریابی سبز در حوزه صنعت خودروی ایران را شناسایی و بررسی ... نوع
مقاله: مقاله استخراج شده از پایان نامه .... عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در
صنعت گردشگری مورد مطالعه : آژانس‌های مسافرتی شهر تهران؛ فصلنامه مطالعات
گردشگری .

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران ماشین آلات ...

پروژه بیست - پروژه ، مقاله ، spss ، پایان نامه ، تحقیق ، برنامه نویسی ... موضوع:
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی در پروژه
های عمرانی ... ۲-۵-۱-۵- نقش بخش بازاریابی در کیفیت ماشین آلات راهسازی۵۱ .... ۲)
عامل قیمت در مقایسه با عوامل خدمات پس از فروش و برند تاثیر بیشتری بر رفتار
خریداران ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان ... SA32-
پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی
انسانی ....... SA56- پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات
بانکی و .... Mo70- شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده
موفقیت ...

پایان نامه - علم گردشگری

اطلاعیه: تیم علم گردشگری با برخورداری از کادری مجرب از گرایش های مختلف و
مرتبط ... رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی،زمستان
1389 ... اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دید گردشگران ...
بررسی نقش گرافیک در تبلیغات توریسم ( نقشه های راهنما، پوستر ها، مجلات و
بروشورها).

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93 - 1

شناسایی شد. ... فرخزاد (1389) در پژوهشی به بررسی «برآورد عوامل موثر بر جذب
گردشگر در ... این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، به این موضوع پی برد که سه عامل
رسانه‌های ... عابدی (1392) در پژوهش خود به بررسی «عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی ...

تحلیلی بر عوامل مؤثر بر تحقق بازاریابی سبز (مورد مطالعه صنعت ...

با توجه به منابع محدود و خواسته‌های نامحدود انسان برای بازاریابان مهم است که در ... عوامل
مؤثر بر بازاریابی سبز در حوزه صنعت خودروی ایران را شناسایی و بررسی ... نوع
مقاله: مقاله استخراج شده از پایان نامه .... عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در
صنعت گردشگری مورد مطالعه : آژانس‌های مسافرتی شهر تهران؛ فصلنامه مطالعات
گردشگری .

ليست مقالات همايش - همایش های معتبر ISC - Islamic World Science ...

22, بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعهد اجتماعی ورزشکاران تیم های حرفه ای ... 27,
تاثیر یک وهله تمرین هوازی با دو شدت متفاوت بر سطوح آنزیم‌های کبدی (AST، ... (
مطالعه موردی: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی)_مقاله شفاهی,
بيشتر ..... 253, اولویت بندی شاخص های تاثیر گذار بر بازاریابی گردشگری
ماجراجویانه در ...

تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی جهانگردي در جزیره ابوموسی - رشد

18 فوریه 2013 ... ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ... ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺟﺰﯾﺮه اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ..... ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﮕﯿﺰه
... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد.

ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری ...

با توجه به نتایج، عامل "امکانات و توان مالی"، اساسیترین عامل در مدل توسعهی
گردشگریالکترونیکی استان ... مقاله 2، دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 19-39
XML ... جهت شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر
بر توسعهی گردشگری ... بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری؛ از مفاهیم تا
کاربردها.

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه - دانشگاه شهید بهشتی

12 فوریه 2015 ... عنوان= نوع تحقیق (بررسی/مطالعه/شناسایی/تاثیر/طراحی/تدوین) + .... در مواردی به
عنوان یکی از تکنیک های موثر بازاریابی آنلاین برای درگیر کردن کاربران با یک ...
در سازمان میگذارد و مدیران را برای تصمیم گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و .... به
کارگیری فناوری اطلاعات در اطلاع رسانی و ارایه خدمات گردشگری که به ...

اﻟﻒ

روي دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﺎ اراﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻟﻪ دوم در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد در ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺎم دارد . ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﻨﻴﺖ و .... ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺰﺑـﻮر ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮ. ي و ﺳﻴﺴﺘﻢ ..... ﺑــﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺗﻌــﺪاد ﺑﺎزدﻳــﺪﻫﺎي ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در.

پرسش نامه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

دانلود پرسش نامه با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، در ...
مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان با تأکید بر جاذبه های ...
در توسعه صنعت گردشگری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) چکیده: بازاریابی
شامل ...

موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی در مقطع ارشد و دکتری - پایان نامه سرا

جهت آشنایی دانشجویان با پژوهشها و زمینه های مطالعاتی رشته مدیریت جهانگردی، در ...
های گردشگران بین المللی بازدید کننده از تخت جمشید; اولویت‌بندی عوامل موثر بر
انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دیدگاه گردشگران; شناسایی الگوی مناسب برای
بازاریابی گردشگری ورزشی; بررسی ... پایان نامه · مقاله ISI · چاپ کتاب · نگارش
پایان نامه ...

نمونه موضوع پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی شمس تبریزی

12 نوامبر 2016 ... راهبردهای بازاریابی گردشگری مقاصد مذهبی (مطالعه موردی تهران). بررسی عوامل موثر
بر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت کارگزاری آگاه ... شناسایی و اولویت بندی
عوامل موثر در قصد استفاده از موبایل (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در منطقه4 ....
فراخوان دانشجویان دارای مقاله و شرکت کننده در کنفرانس های داخلی و خارجی.

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری ...

دانلود پايان نامه با موضوع بررسي عوامل موثر در اجراي سيستم نگهداري و تعميرات ....
مقاله در مورد خودکشی، مقدمه: در این کره خاکی هر روز هزاران نفر پا به عرصه هستی می ...
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز در سال
...

معماری پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می‌دهد، بلکه
.... این نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
.... کاهش همه‌جانبه هزینه انرژی یک ساختمان و عوامل اقلیمی مؤثر بر یک بنا شامل تابش
.... در این مقاله سعی شده با پرداختن به مفاهیم و اصول پایداری و معماری اکولوژیکال از
...

شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت در ایران (استان ...

2- تعیین میزان تأثیرفاکتورهای مناسب آمیخته بازاریابی بر جذب گردشگران سلامت
در ... 4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران سلامت در استان کرمانشاه ... جواد،
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های ... شده و
نگرش تخصصی به مقوله گردشگری زمینه ای ایجاد می کند تا فرصت های جدید و موضوع
...

سایت پرسش نامه ها - صفحه نخست

ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری های بازاریابی رابطه ای بر قدردانی مشتری در خرده
فروشی ... پروپوزال بررسي رابطه بين نگرش مثبت كاركنان با سلامت سازماني ·
پروپوزال بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب
بانک .... پرسشنامه بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات
فرهنگی-اجتماعی.

شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت در ایران (استان ...

2- تعیین میزان تأثیرفاکتورهای مناسب آمیخته بازاریابی بر جذب گردشگران سلامت
در ... 4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران سلامت در استان کرمانشاه ... جواد،
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های ... شده و
نگرش تخصصی به مقوله گردشگری زمینه ای ایجاد می کند تا فرصت های جدید و موضوع
...

بانک موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و MBA ...

16 دسامبر 2014 ... انجام پایان نامه مدیریت, انجام پایان نامه, پذیرش مقاله, انجام پروژه, چاپ مقاله در مقطع ...
بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان ... شناسایی و رتبه بندی عوامل
موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل ... بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با
کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …

مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان ... SA32-
پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی
انسانی ....... SA56- پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات
بانکی و .... Mo70- شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده
موفقیت ...

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت ورزشی - دکتر تحقیق

9 مه 2016 ... شناسایی و رتبه بندی عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران. ... به پوشاک
و برندهای ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاری. ... بررسی عوامل مؤثر
بر مشارکت مشتریان باشگاه های ورزشی در ارتباط دهان به دهان ...

پرسش نامه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی

دانلود پرسش نامه با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، در ...
مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان با تأکید بر جاذبه های ...
در توسعه صنعت گردشگری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) چکیده: بازاریابی
شامل ...

شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده ...

لذا تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران از زیرساخت‌ها ...
با بهرهگیری از مدل کانو دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه جانســن-وربـرگ و مدل کانو
... شماره جاری · بر اساس شماره‌های نشریه · بر اساس نویسندگان · بر اساس موضوعات ....
کانو و قوانین انجمنی، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره دوم.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸ

ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاي ﭘﺎرﺳﻨﺰ، ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﻛﻨﺶ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
و راه ﺣﻠﻬﺎي آن و. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ..... ﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺮت، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ را در زﻣﻴﻨﻪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي .... دوم ﻧﻈﺮﻳﺎت. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺧﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
.

معماری پایدار - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می‌دهد، بلکه
.... این نظریه برای رسیدن به این منظور در سه مرحله، ساختمان را مورد بررسی قرار می‌دهد.
.... کاهش همه‌جانبه هزینه انرژی یک ساختمان و عوامل اقلیمی مؤثر بر یک بنا شامل تابش
.... در این مقاله سعی شده با پرداختن به مفاهیم و اصول پایداری و معماری اکولوژیکال از
...

شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران با
... این هدف، با مطالعه‌ی ادبیات موضوع همچنین انجام مطالعه‌ی توصیفی، عوامل مؤثر بر
تصویر ... میزان تاثیر این عوامل بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران بررسی
شد. ... استنباط شده،گستردگی فعالیت‌های بازاریابی مقصد، انگیزه‌ی سفر، آشنایی
با ...

عوامل بیرونی و درونی استان هرمزگان در زمینة گردشگری ورزشی و اولویت ...

تأثیرگذار بر گردشگری ورزشی را در پنج شاخص اقتصادی و بازاریابی، اجتماعی و
فرهنگی، جاذبه. های .... ای( را دارا باشد. با توجه به اینکه تاکنون در زمینۀ شناسایی.
عوامل. بیرونی. و. درونی استان. هرمزگان ..... خود جلب کند. اهمیت این موضوع به .....
بررسی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری ورزشی استان لرستان با تأکید بر جاذبه. های
طبیعی.

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر ...

14 مه 2016 ... همچنین ضعف بازاریابی گردشگری در سازمان ایرانگردی و ... دانلود مقاله با موضوع
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان با تأکید بر ... دانلود پرسش
نامه با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، در ...

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

مثلا برای جستجوی پرسشنامه در مورد " بررسی تاثیر فناوری بر یادگیری دانشجویان
" اگر .... پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد پرسشنامه :
6527 .... پرسشنامه شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان کد
.... پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی کد ...

موضوع پایان نامه بازرگانی بین الملل ، بررسی موضوع ... - شریف پژوهان

موضوع پایان نامه بازرگانی بین الملل ، نگارش مقاله رشته ی بازرگانی بین الملل و
بررسی موضوع پایان نامه ... موضوع پایان نامه برنامه ریزی گردشگری ... شناسایی و
رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب استرات‍‍ژی های ورود به بازارهای بین المللی مطالعه
موردی ؟ ... تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان (
هماهنگی ...

اصل مقاله (3272 K) - مطالعات توسعه اجتماعی ایران

براساس ديدگاه گیبسون، گردشگری ورزشی با توجه به رفتارهای متمايزی که بروز می
دهند به. سه دسته. گردشگری ... بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از
برگزاری رویدادهای ورزشی. /. 47 ... مشكالت پیش رو در برنامه ريزی و بازاريابی برای
جلب گردشگر بطور اعم و گردشگر ورزشی بطور اخص، شناسايی عوامل موثر ..... با
موضوعات.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

18, 18, بررسی تاثیر عوامل موثر بر انگیزش نیروهای متخصص در صنایع چوب و کاغذ
ایران ... 49, 49, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب صادرات مناسب خرما مطالعه
موردی .... 113, 113, بررسی عوامل موثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت
به ... 128, 128, بررسی و شناسایی موانع خرید و فروش اینترنتی سهام در بورس اوراق ...

لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبایی | 1125 ...

18 ا کتبر 2012 ... ۱۱, اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ر ب‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌. ف‍رج‌ ب‍اب‍ای‍ی ... ۲۵,
ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ص‍د ب‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ب‍ودن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان, س‍اره‌
پ‍ورج‍ه‍ان‌, ۱۳۹۰ ... 68, ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
م‍ورد .... با موضوع بررسی جایگاه همایش های بین المللی در توسعه گردشگری.

دانلود مقاله بازاریابی گردشگری - بانک مقالات فارسی

دانلود مقاله بازاریابی گردشگری دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
مؤثر بر انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی کشور به کمک پرسشنامه ، با ...
عناصر آمیخته بازاریابی شناسایی گردید، و در نهایت یک مدل انتخاب آمیخته
بازاریابی در .... هر کدام از این تعاریف موضوع : مقاله بازاریابی یک شرکت معتبر در
دنیای امروز، ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان با تأکید ...

3 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان با ...
بخشی از متن پاورپوینت: می بایست با شناسایی نقاط ضعف و قوت و ... صنعت
گردشگری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) چکیده: بازاریابی شامل ...

انجام پایان نامه مدیریت - UTC.ir

مشابه انتخاب موضوع پایان نامه، در انجام پایان نیز نامه توصیه می شود بر حسب ... آیا
حتما می خواهید از پایان نامه خود مقاله علمی پژوهشی یا ISI استخراج کنید ؟ ... پایان نامه
مدیریت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتقال فناوری در بالادستی صنعت
نفت .... پایان نامه مدیریت : بررسی رابطه بنیان های بازاریابی رابطه مند با وفاداری ...

دریافت

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ... ﺕ ﻭ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ... ﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﻧـﻊ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﻨﻌﺖ
ﮔﺮﺩﺷـﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ... ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳـﺎﺑﻲﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﻮﺍﻧـﻊ ﻭ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ
ﺑـﺎ.

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93 - 1

شناسایی شد. ... فرخزاد (1389) در پژوهشی به بررسی «برآورد عوامل موثر بر جذب
گردشگر در ... این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، به این موضوع پی برد که سه عامل
رسانه‌های ... عابدی (1392) در پژوهش خود به بررسی «عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی ...

پایان نامه - علم گردشگری

اطلاعیه: تیم علم گردشگری با برخورداری از کادری مجرب از گرایش های مختلف و
مرتبط ... رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی،زمستان
1389 ... اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دید گردشگران ...
بررسی نقش گرافیک در تبلیغات توریسم ( نقشه های راهنما، پوستر ها، مجلات و
بروشورها).

شناسایی مهم‌ترین عوامل موثر بر جذب گردشگران سلامت در ایران (استان ...

2- تعیین میزان تأثیرفاکتورهای مناسب آمیخته بازاریابی بر جذب گردشگران سلامت
در ... 4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب گردشگران سلامت در استان کرمانشاه ... جواد،
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه های ... شده و
نگرش تخصصی به مقوله گردشگری زمینه ای ایجاد می کند تا فرصت های جدید و موضوع
...

بررسی عوامل توسعه گردشگری در شهر تهران ... - شهرداری منطقه 10

با توجه به توانمندی های بالقوه گردشگری تهران، پیدا کردن منابع مالی جدید و پایدار ...
های خدماتی،احیاء بافت های کهن و مراکز بازاریابی و خدمات گردشگری محقق شود. ... عوامل
مؤثر در توسعه گردشگری معرفی شده که از آن جمله می توان به عواملی چون ... یابی به
توسعه شهری از طریق گردشگری را شناسایی کرده است، این استراتژی ها می توانند: 1.

شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران با
... این هدف، با مطالعه‌ی ادبیات موضوع همچنین انجام مطالعه‌ی توصیفی، عوامل مؤثر بر
تصویر ... میزان تاثیر این عوامل بر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از ایران بررسی
شد. ... استنباط شده،گستردگی فعالیت‌های بازاریابی مقصد، انگیزه‌ی سفر، آشنایی
با ...

دانلود مقاله بازاریابی گردشگری - بانک مقالات فارسی

دانلود مقاله بازاریابی گردشگری دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ...
مؤثر بر انتخاب آمیخته بازاریابی در صنعت کاشی کشور به کمک پرسشنامه ، با ...
عناصر آمیخته بازاریابی شناسایی گردید، و در نهایت یک مدل انتخاب آمیخته
بازاریابی در .... هر کدام از این تعاریف موضوع : مقاله بازاریابی یک شرکت معتبر در
دنیای امروز، ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸ

ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاي ﭘﺎرﺳﻨﺰ، ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﻛﻨﺶ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ... ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
و راه ﺣﻠﻬﺎي آن و. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ..... ﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺮت، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ را در زﻣﻴﻨﻪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي .... دوم ﻧﻈﺮﻳﺎت. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺧﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
.

مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان ... SA32-
پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی
انسانی ....... SA56- پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات
بانکی و .... Mo70- شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده
موفقیت ...

موضوع پایان نامه مدیریت جهانگردی در مقطع ارشد و دکتری - پایان نامه سرا

جهت آشنایی دانشجویان با پژوهشها و زمینه های مطالعاتی رشته مدیریت جهانگردی، در ...
های گردشگران بین المللی بازدید کننده از تخت جمشید; اولویت‌بندی عوامل موثر بر
انتخاب دفاتر خدمات مسافرتی از دیدگاه گردشگران; شناسایی الگوی مناسب برای
بازاریابی گردشگری ورزشی; بررسی ... پایان نامه · مقاله ISI · چاپ کتاب · نگارش
پایان نامه ...

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی - سایت تخصصی انجام پایان نامه ...

این موضوعات صرفا برای راهنمای در جهت انتخاب حوزه موضوع پایان نامه مدیریت
بازرگانی ... مقایسه کارایی کانال های مستقیم و غیرمستقیم در بازاریابی بیمه با
استفاده از تکنیک DEA ... شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمند سازی
کارکنان بانک ملی کاشان با .... بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد
گردشگری استان گیلان.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای ...

در این پژوهش محقق ابتدا با بررسی ادبیات پیشینه و مبانی نظری تحقیق، پیش
زمینه‌ای را ... نتایج نهایی این تحقیق بیانگر شناسایی 33 مؤلفه موثر در سه موضوع‌
اصلی ... "تدوین مدل تأثیر رسانه‌های نوین بر توسعة استراتژی‌های گردشگری در
راستای اهداف ... "بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعة رشته‌های ورزشی در
ایران".

لیست پایان نامه های مدیریت جهانگردی- دانشگاه علامه طباطبایی | 1125 ...

18 ا کتبر 2012 ... ۱۱, اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ج‍ذب‌ گ‍ردش‍گ‍ر ب‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍راغ‍ه‌. ف‍رج‌ ب‍اب‍ای‍ی ... ۲۵,
ت‍اث‍ی‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ص‍د ب‍ر ت‍ع‍دی‍ل‌ ف‍ص‍ل‍ی‌ ب‍ودن‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان, س‍اره‌
پ‍ورج‍ه‍ان‌, ۱۳۹۰ ... 68, ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ پ‍ت‍ان‍س‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
م‍ورد .... با موضوع بررسی جایگاه همایش های بین المللی در توسعه گردشگری.

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

مثلا برای جستجوی پرسشنامه در مورد " بررسی تاثیر فناوری بر یادگیری دانشجویان
" اگر .... پرسشنامه ارزیابی میزان آشنایی معلم با اهداف درس علوم چهارم کد پرسشنامه :
6527 .... پرسشنامه شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان کد
.... پرسشنامه نقش اینترنت و رسانه های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی کد ...

بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر بازاريابي توريسم در جزيره كيش

بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر بازاريابي توريسم در جزيره كيش - مهندسی عمران.
... موضوع از طريت مصاحبه با كارشناسان، مديران و صاحب نظران حوزه گردشگري و ... به
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در توسعه گردشگري جزيره كيش مي پردازد. .... از
عوامل مؤثر در توسعه صنعت ) با ارائه مقاله اي نشان دادند كه توسعه گردشگري در بر ...

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر ...

14 مه 2016 ... همچنین ضعف بازاریابی گردشگری در سازمان ایرانگردی و ... دانلود مقاله با موضوع
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان با تأکید بر ... دانلود پرسش
نامه با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، در ...

موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت ورزشی - دکتر تحقیق

9 مه 2016 ... شناسایی و رتبه بندی عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران. ... به پوشاک
و برندهای ورزشی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاری. ... بررسی عوامل مؤثر
بر مشارکت مشتریان باشگاه های ورزشی در ارتباط دهان به دهان ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 2, رها سازی در بازیگری با توجه به تمرینات تنفسی پرانایاما یوگا و هاتا ... کیهان ،
نیویورک تایمزوگارد ین باموضوع پناهجویان سوری 2015-2014 میلادی, رویا ... 17,
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشترکین اینترنت پرسرعت شرکت ... 46, بررسی
نقش خلاقیت و نوآوری در بازاریابی اینترنتی در خصوص خدمات گردشگری ...

تحقیق درمورد نقش خانواده در ايجاد جامعه مدني

پاورپوینت درس 3 زبان هفتمپاورپوینت کتاب ماليه عمومی و تعيين خط مشی دولت ها دکتر جمشيد پژويان

پاورپوینت روستای ابیانه

فایل فلش تبلت چینی ATM7031A_Q88_v1.2 , 1.3 20150202 LCD 60pinاستراتژي خطوط حمايت و مقاومت خيزاب براي 02-05-1398

جنون نوشتن (گزیده آثار رضا براهنی)

دانلود پاورپوینت حرکات اصلاحی یا زانوی ضربدری