دانلود فایل


دانلود مقاله بهره وری - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلود مقاله بهره وری

بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بقای یک سازمان مطرح بوده که میتواند باعث زوال یا سرآمدی آن سازمان گردد . بهره وری عبارتست از ارزش تولید یک فعالیت نسبت به هزینه بکار رفته در انجام آن فعالیت و به زبان دیگر نسبت ستاده ها به داده ها می باشد .
از آنجاییکه مهمترین دغدغه مدیریت در هر سازمان افزایش بهره وری و بررسی کلیه عوامل موثر بر آن می باشد ، بررسی در خصوص رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری که یکی از عوامل مهم و موثر در افزایش یا کاهش آن است و موضوع مورد بررسی بر اساس نمونه شرکت کویر“ نیز می باشد، با توجه به تاثیر چشمگیر آن در کل سازمان بشرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد .
اولین قدم برای کاهش مشکل بهره وری در رابطه با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان ، شناخت عوامل بوجود آورنده آن می باشد که میتواند بدلیل مشکلات ساختاری یا محتوایی در هر سازمان یا موسسه تولیدی باشد . مشکلات ساختاری در سازمان را می توان بدلیل عدم وجود سیستم های انگیزشی ، پیچیدگی سازمان ، عدم تمرکز سازمانی ، عدم رعایت سلسله مراتب و ... دانست و در خصوص مشکلات محتوایی نیز میتوان به عدم وجود استراتژی سازمانی یا طراحی هدف و فرهنگ حاکم بر سازمان اشاره نمود .
ما در این پژوهش کل عوامل موثر و متاثر در بهره وری سازمانی با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان را بصورت ریشه ای و با روش های علمی بررسی کرده و با عملیاتی کردن روش های ارائه شده پیامدهای انجام پژوهش مذکور را در ارتقای بهره وری سازمان بسنجیم .
در این پژوهش جامعه مورد بررسی کارگران خط تولید شرکت کویر بوده و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه و جداول اطلاعاتی بدست آمده . نتیجه حاصله از این تحقیق نشان میدهد که فاکتورهای خلاقیت و رضایت شغلی بر بهره وری کارکنان شرکت کویر تاثیری ندارد .

فهرست مطالب
• پیشگفتار 2
• فصل اول : طرح مسئله 4
o بیان مسئله 4
o گزاره های پژوهش 5
 اهداف 5
 اهداف ویژه 5
 فرضیه 6
 سوال پژوهش 6
o متغیر های پژوهش 6
o تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش 6
o واژه های کلیدی 7
o محدودیت های پژوهش 7
• فصل دوم : پیشینه تحقیق 8
o پیشینه تحقیق 8
o چارچوب نظری پژوهش 10
• فصل سوم : روش های تحقیق 13
o روش شناسی پژوهش 13
o جامعه آماری 13
o حجم نمونه 13
o ابزار پژوهش و نحوه گردآوری داده ها 13
o روش تجزیه و تحلیل داده ها 13
• فصل چهارم : یافته های تحقیق 15
o . یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها 15
o سایر یافته ها ی تحقیق 18
• فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 21
o نتیجه گیری 21
o پیشنهادات سازمانی 21
o پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 21

• منابع 22
• پیوست ها 23
پیشگفتار
در فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و گزاره های تحقیق همچنین محدودیت های پژوهش پرداخته شده است . در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده و چارچوب نظری پژوهش بیان گردیده است . در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه مورد مطالعه ، نمونه انتخابی ، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها ، تلخیص و تحلیل داده ها آورده شده است . در فصل چهارم به بیان یافته های تحقیق اختصاص دارد و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد پرداخته شده است . در بخش بعدی به ذکر منابع مورد استفاده اختصاص یافته و در ضمایم پرسشنامه خام و جداول اطلاعاتی آورده شده است .

فصل اول : طرح مسئله

بیان مسئله
بهره وري عبار ت است از نسبت ستانده به داده. به عبارتي ديگر بهره وري نسبت توليد ياخروجي يك فعاليت اقتصادي است به عوامل توليد آن . اين عوامل مي توانند نيروي انساني، هزينه هاي توليد و حتي ماشين آلات و تجهيزات توليدي باشند. بهره وري تحت دو عامل اثربخشي و كارايي مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . اثربخشي به مفهوم انجام كار درست و كارايي به معناي انجام درست كار مي باشد. بنابراين مفهوم بهره وري هم انتخاب هدف مناسب و صحيح را شامل مي شود و هم روشي كه براي رسيدن به آن هدف انتخاب مي گردد.
چه بسيارند مؤسسات و واحدهاي توليدي كه داراي توليد بالا، كيفيت مطلوب و سود مناسب
مي باشند ولي بهره وري آنها در حد پاييني قرار دارد. پس بهره وري با سودآوري و توليد بيشتر تفاوت دارد.
از همين رو در ساليان اخير بحث بهره وري در كانون توجه مديران اجرايي قرار گرفته است. چراكه مديران و صاحبان صنايع به اين نتيجه رسيده اند كه عامل بقاي آنها در بازار رقابتي امروز تنها توليد و سودآوري نيست؛ بلكه در كنار اين دو بايد به هزينه و روش دستيابي به اين هدف نيز توجه نمود. ضمن آن كه بر اساس آمارهاي منتشره از سوي سازمان بهره وري آسيايي (APO) و همچنين به استناد آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان ملي بهره وري، ميزان بهره وري در صنايع كشور به شدت پايين است. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مشكل پايين بودن سطح بهره وري، مشكل روز اغلب مؤسسات توليدي مي باشد. شركت کویر نيز به عنوان يك شركت توليدي با مشكل پايين بودن سطح بهره وري مواجه مي باشد.

به منظور كمك به حل مشكل بهره وري در شركت ها و سازمان ها با رويكرد فوق، نخستين گام شناخت عوامل و فاكتورهاي به وجودآورنده بهره وري مي باشد. بررسي اجمالي پيشينه تحقيق نشان مي دهد كه بهره وري تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد و فاكتورهاي زيادي در تغيير آن اثرگذار مي باشند. از آن جمله مي توان به عواملي چون مديريت، تكنولوژي و منابع انساني اشاره نمود. دربحث مديريت، سطح دانش و تجربه مديران، ميزان ريسك پذيري آنان و ثبات مديريت عواملي هستند كه مي توانند در ارتباط با بهره وري سازمان مورد بررسي قرار گيرند. در زمينه تكنولوژي، سطح تكنولوژي توليد مورد استفاده و استراتژي سازمان در توسعه تكنولوژي مي توانند بهره وري سازمان را تحت تأثير قرار دهند. در بعد نيروي انساني نيز سطح دانش و تجربه افراد سازمان، ميزان انگيزه، رضايت شغلي و خلاقيت آنها همه از جمله عوامل مهم اثرگذار بر بهره وري سازمان مي باشند.
در این پژوهش در شركت کویر ، به نقش نيروي انساني در بهره وري بعنوان عامل کلیدی توجه شده است . از همين رو بررسي ارتباط بهره وري (مشكل) با ميزان رضايت شغلي و خلاقيت كاركنان شركت کویر به عنوان يك طرح پژوهشي تعريف شده است.

گزاره های پژوهش
عنوان تحقیق
بررسی رابطه بهره وری تولید با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان در شرکت کویر در سال 1385.
هدف
مشخص کردن رابطه بهره وری تولید با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان در شرکت کویر در سال 1385.
اهداف ویژه :
• مشخص کردن میزان بهره وری تولید در شرکت کویر در سال 1385 .
• مشخص کردن وضعیت رضایت شغلی کارکنان شرکت کویر درسال
1385 .
• مشخص کردن وضعیت خلاقیت کارکنان شرکت کویر در سال 1385 .
• تعیین همبستگی میان رضایت شغلی و میزان بهره وری در شرکت کویر
در سال 1385 .
• تعیین همبستگی میان خلاقیت و نوآوری و میزان بهره وری در شرکت
کویر در سال 1385 .
فرضیه :
• افزایش رضایت شغلی کارکنان سبب افزایش بهره وری می شود .
• افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان سبب افزایش بهره وری می شود .
سوال پژوهش :
• وضعیت بهره وری در شرکت کویر در سال 1385 چگونه بوده ؟
• توزیع فراوانی رضایت شغلی کارکنان شرکت کویر در سال 1385 چگونه بوده ؟
• وضعیت بکارگیری خلاقیت کارکنان شرکت کویر در سال 1385 چگونه بوده ؟
متغیر های پژوهش
• بهره وری کارکنان
• خلاقیت کارکنان
• رضایت شغلی کارکنان .
تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش
• بهره وری : نسبت تولید کالا به ساعت کار کارکنان تولید.

• رضایت شغلی : میزان مشارکت و شعف درونی کارکنان.
• خلاقیت و نوآوری : ارائه طرح ها و راه حل های نو ناشی از استعدادهای کارکنان.
واژه های کلیدی:
• بهره وری
• عملکرد
• رضایت شغلی
• خلاقیت
• نو آوری
محدودیت های پژوهش
از آنجاییکه تمرکز این پژوهش بر کارکنان خط تولید می باشد ، شاید نتوان آن را به تمام سازمان تعمیم داد . برای حصول اطمینان باید تحقیقی دیگر انجام پذیرد که جامعه آماری آن کلیه پرسنل سازمان باشند .فصل دوم : پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق

• رضایت شغلی :
رضایت شغلی می‏توان را حالتی مطبوع یا عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی تعریف نمود. (لاک 1999)
عواملی که باعث رضایت شغلی می‏گردند:
• خود شغل : قلمرو وظایفی که کارکنان انجام می‏دهند جالب می‏باشد.
• حقوق و دستمزد: میزان حقوق دریافتی، برابری ادارکی در مورد حقوق و روش پرداختی.
• فرصت‏های ارتقاء: دسترسی به فرصت‏های واقعی برای پیشرفت
• سرپرستی : توانایی‏هایی فنی و مدیریتی سرپرستان و ملاحظاتی که سرپرستان برای علایق کارکنان نشان می‏دهد.
• همکاران : میزان دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران نشان می‏دهند.(لاک و اسمیت 1999 )
مجموعه‏ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد شغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. عاملی که خود موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می‏گردد.رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام می‏گیرد و فرد احساس خرسندی و خشنودی می‏کند. رضایت شغلی باعث دل گرمی و وابستگی فرد به شغلش می‏شود.(جکسون و پیترسون 1999)

• خلاقیت :
توانایی دیدن چیزها به شیوه‏های جدید، شکستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب‏ها، فکر کردن به شیوه‏ای متفاوت، ابداع چیزها جدید، استفاده از چیزهای نامربوط و تبدیل آن به شکل جدید، در یک کلام" ایجاد اندیشه نو"(خداداد حسینی 1378)
به طور کلی خلاقیت فرایندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می آیند و می تواند جوابگویی برای مشکلات باشد. برخی از محققان اصولی برای مشخص شدن مرزهای خلاقیت تعریف نموده اند: اول اینکه خلاقیت متضمن پاسخ یا مفهومی نو باشد یا آنکه احتمال وقوع آن بسیار کم باشد. اما باید توجه داشت که نو بودن و اصالت با آنکه شرط لازم خلاقیت است اما کافی نیست. زمانی یک پاسخ را می توان بخشی از یک فرایند خلاقیت به شمار آورد که تا اندازه ای با واقعیت مطابقت داشته یا اصولاً واقعی باشد. دوم خلاقیت باید گره ای را بگشاید یا با وضعیتی تناسب داشته و یا مقصود معینی را برآورد. سوم، خلاقیت واقعی مشروط به دوام آن بینش ابتکاری، ارزیابی و تفسیر و رشد آن باشد. در جمله ای کوتاه می توان اینگونه بیان کرد خیلی ها ایده های خوب دارند اما عده کمی آنها را عملی می کنند . همچنین یکی از عواملی که معمولاً با خلاقیت مربوط می دانند موضوع هوش است.
حس درونی تفکر، انسان را قادر می سازد شرایطی را که وجود خارجی ندارند، در درون ذهن شبیه سازی نماید و به وی این امکان را می دهد تا در امکانات یکسان با سایرین برای خود فرصتهای بهتری بیافریند. در واقع امور خلاقیت شاید بیشتر اکتسابی باشد تا فطری و می توان با آموزشهایی این توانایی را در خود افزایش داد. مجموعه عواملی که باعث تشدید و ترغیب فرد به نوآوری می گردند به عوامل تشدیدکننده تعبیر می گردند که خود به دو بخش کلی انگیزه ها و ابزارها تقسیم می شوند که در اینجا توضیح داده می شوند.(جفری راولینسون 1998)
• بهره‏وری :
بهره‏وری به معنای این است که چه مقدار و چقدر خوب از منابع مورد استفاده تولید می‏کنیم. اگر محصولات بیشتر یا بهتری از منابع ثابت تولید کنیم. بهره‏وری را افزایش داده‏ایم. همجنین بهره‏وری را افزایش داده‏ایم اگر همان محصولات را با منابع کمتری تولید کنیم. منظور از "منابع" تمامی منابع‏انسانی و فیزیکی است، به عبارت دیگر افرادی که محصولات را تولید یا خدماتی را ارایه می‏کنند و دارایی‏هایی که از طریق آنها افراد می‏توانند محصولات را تولید و خدمات را ارائه کنند.(برتولاک 1997)
بهره‏وری = مقایسه دروندادهای ملموس با برونداده‏های ملموس یک واحد تولیدی است.(کاپلان و کویر 1998)
بهره‏وری توانایی برآوردن نیازهای بازار به کالا یا خدمات با مصرف حداقل منابع کل است. (مرزنگ و رولستاندر 2001)
در نتیجه، معنای بهره‏وری بسته به اینکه در چه زمینه‏ای مورد استفاده قرار گیرد، متفاوت است. مثلاً دیدگاه راهبردی نسبت به بهره‏وری در میان مدیران ارشد، معمولا با دیدگاه عملیاتی متصدیان خطوط مونتاژ متفاوت است. این استدلال نشان می‏دهد که بایستی بهره‏وری مربوط به همان سطح ارائه شود.

چارچوب نظری پژوهش
از لغات بهره وري و عملکرد به طور متداول در حوزه‏هاي علمي و تجاري استفاده مي‏شود، اگرچه به ندرت تعريف يا توضيح مناسبي از آنها ارايه شده است. در حقيقت اين لغات اغلب گيج کننده‏اند و با واژگاني چون کارايي، اثربخشي و سوددهي، مترادف در نظر گرفته مي‏شوند (سينک و توتل، 1989؛ چو، 1988؛ سومانث، 1994؛ کاس و لويز، 1993؛ توماس و بارون، 1994؛جکسون و پيترسون، 1999). دستورالعمل‏هاي سنجش و بهبود نيز اغلب بدون درک واضح از آنچه بايد اندازه گيري شود و بهبود يابد اجرا مي گردند.اين رويکرد عمل گرا نسبت به بهبود، فرصت فهم کامل و سپس به حد اکثر رساندن عوامل اساسي و موثر در رقابت پذيري و موفقيت را به سادگي از بين مي برد. مطمئنا در محافل علمي، داشتن واژگان و دستور زبان مشترک در تضمين ارتقاي درک مشترک، بنيادين و قوي، سودمند است.
بهره وري؛ در موارد مختلف و سطوح گوناگون، به ويژه در رابطه با سيستم‏هاي اقتصادي به کار رفته است(تانژن، a2002). چنين استدلال مي شود که بهره وري يکي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر فعاليتهاي اقتصادي- توليدي است(سينگ و ديگران2000). مثلا گراسمن (1993) درباره بهبود بهره‏وري که يکي از مزيتهاي کليدي براي رقابت پذيري در بنگاههاي اقتصادي است، چنين اظهار نظر مي کند: شرکتها بايستي بدانند که يکي از سلاحهاي اصلي آنان براي دستيابي به مزيتهاي قيمت و کيفيت در رقابت با ديگران، درآمدهاي حاصل از بهره‏وري است. علي رغم اين حقيقت که بهره وري به عنوان يکي از حياتي ترين عوامل تاثيرگذار بر رقابت پذيري شرکتهاي توليدي درنظر گرفته مي شود، بسياري از پژوهشگران معتقدند بهره وري در اولويت اول قرار ندارد و کساني که بر فرايند توليد تاثير دارند، آن را به دست فراموشي سپرده اند(سينگ و ديگران 2000؛ سينک و توتل، 1989؛برومن، 2004). يکي از دلايل اين امر، فقدان توافق مشترک درباره معناي واقعي اين واژه است. اگرچه اين لغت به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد،اما اغلب درست فهميده نمي شود، و اين امر به ناديده گرفته شدن بهره وري، يا حتي تصميم گيري بر خلاف آن منجر مي شود(تانژن2002؛فورستر،1993). چو (1988) معتقد است اگرچه مفهوم بهره وري از مدتها پيش وجود داشته است،اما تعداد قابل توجهي از افرادي که هر روزه درباره بهبود بخشيدن به کارايي واحدهاي صنعتي تصميم گيري مي کنند، نمي دانند چگونه به اين سوال ساده که بهره وري چيست پاسخ دهند. بيجورکمن(1991) پيشنهاد مي کند که تصميم گيريهاي مربوط به بهبود بهره وري، اغلب براساس عقايد شخصي به جاي يک ديدگاه مشترک و عمومي انجام مي شود.
يک بازنگري نسبتا ساده از ادبيات نشان مي دهد:
کساني که واژه بهره وري را به كار مي بندند ، به ندرت آن را تعريف مي‏کنند.
از تعابير متعدد اين واژه و همچنين پيامدهايي که بر اثر اين اختلافات ايجاد مي‏شود، آگاهي کامل ندارند.
براي واژه بهره‏وري تعاريف و رويکردهاي لغوي و همچنين رياضي وجود دارد.

همه اينها نشان مي‏دهد بهره‏وري واژه‏اي چند بعدي است، که معني آن مي‏تواند بسته به زمينه‏اي که در آن استفاده مي شود، متفاوت باشد . در هر صورت اين واژه ويژگي‏هاي کلي مشترکي را نيز دربر مي‏گيرد. در مهندسي صنايع، بهره‏وري به طور کلي به صورت رابطه بين ستانده (مثلا کالاهاي توليد شده) به درونداد (مثلا منابع مصرف شده) در فرايند توليد تعريف مي شود (سومانث، 1994). اگرچه اختلاف نظرهاي متعددي درباره همين نسبت اوليه[يعني برونداد/درونداد] وجود دارد، اما دروندادها و بروندادها اغلب آنقدر "گسترده" هستند که اين تعريف از بهره‏وري را مفيد مي‏سازند. برنولاک (1997) توضيح لغوي سودمندي از بهره‏وري ارايه مي‏دهد که به توليد مربوط مي‏شود: بهره‏وري به اين معناست که تا چه حد از منابع مورد استفاده توليدات خوبي داشته‏ايم. اگر با استفاده از منابع ثابت کالاهاي بيشتر يا بهتري توليد کرده‏ايم، يا اگر همان اندازه کالا را با استفاده از منابع کمتري توليد کرده‏ايم، بهره وري را افزايش داده‏ايم. منظور از منابع، تمامي منابع انساني و فيزيکي است، مثلا افراد توليد کننده کالا يا ارايه دهنده خدمات، همچنين دارايي‏هايي که کارکنان مي‏توانند با آنها کالايي را توليد کنند يا خدماتي را ارايه دهند. منابع مورداستفاده شامل زمين، ساختمان، تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرک، ابزار، مواد خام، اموال و ديگر داراييهاي موجود است. اين تعريف داراي دو ويژگي مهم است. اول اينکه، بهره‏وري رابطه بسيار نزديکي با نحوه استفاده و در دسترس بودن منابع دارد. به طور خلاصه بهره‏وري يک شرکت در صورتي که منابع آن به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، يا اگر کمبودي در هر يک از آنها وجود داشته باشد،کاهش مي‏يابد. دوم، بهره‏وري به شدت با ايجاد ارزش ارتباط دارد. بنابراين، بهره‏وري بيشتر هنگامي به دست مي آيد که فعاليتها و منابع در يک فرايند توليدي به ارزش کالاهاي توليد شده بيفزايند. بنابراين مي‏توان به اين نتيجه مهم دست يافت که به منظور بهبود بهره وري بايستي ضايعات حذف گردند. وجود ضايعات مخالف بهره‏وري است.فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 33 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنان

در این بخش می توانید مقاله رضایت شغلی با عنوان " بررسی رابطه بين رضايت
شغلی و بهره وری کارکنان" را به طور رایگان دانلود کنید. امکان دانلود مقاله فارسی
زضایت ...

مقاله انگلیسی بهره وری نیروی کار 2016 - ایران مدیر : اخبار ، مقاله و ...

واژگان کلیدی: بهره وری نیروی کار، رشد، سرمایه انسانی، داده های منطقه ای، داده های پانل.
دانلود مقاله و ترجمه. امتیاز شما از ۱ تا ۵. اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق مدیریت بهره وری

9 آوريل 2013 ... چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي مقدمه آنچه در سازمانها مزيت رقابتي
ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع ...

دانلود مقاله روش های افزایش بهره وری در اماکن ورزشی

دانلود مقاله روش های افزایش بهره وری در اماکن ورزشی از سری مقالات مدیریت با 163 و
فرمت اجرایی Word. برای افزایش بهره وری نیاز هست که برنامه هایی طراحی شود، غالباً
...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق مدیریت بهره وری

9 آوريل 2013 ... چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي مقدمه آنچه در سازمانها مزيت رقابتي
ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع ...

دانلود (مقاله بهره وری – مهندسی صنایع ) – آرتیکل سهیل

11 فوریه 2017 ... لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم عنوان محصول دانلودی:مقاله بهره وری – مهندسی
صنایع یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ...

دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” – فایل می

26 دسامبر 2016 ... این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” “توسط پورتال
فایل می جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. منبع: file-me.ir.

دانلود رایگان مقالات نشريه علمی- پژوهشی کيفيت و بهره وری صنعت ...

18 مارس 2015 ... در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian
Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده ...

دانلود فايل دانلود مقاله بهره وري صنايع کارگاهي کوچک و - رزبلاگ

5 روز پیش ... دانلود فایل کامل دانلود مقاله کامل در مورد برنامه ریزی حمل و نقل شهری . 2 . دانلود فایل
دانلود مقاله بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر ... دانلود ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق مدیریت بهره وری

9 آوريل 2013 ... چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي مقدمه آنچه در سازمانها مزيت رقابتي
ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع ...

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات: محرک بهره وری - ترجمه فا

دانلود پروژه انگلیسی با موضوع پژوهش در عملیات: محرک بهره وری به همراه ترجمه
فارسی برای رشته مدیریت.

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی - پروژه دات کام

9 فوریه 2016 ... عنوان مقاله : بهره وری مدیریت منابع انسانی قالب بندی : word قیمت : رایگان شرح
مختصر : حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسانها، احساس بهتری ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق مدیریت بهره وری

9 آوريل 2013 ... چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي مقدمه آنچه در سازمانها مزيت رقابتي
ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع ...

دانلود تحقیق در مورد راهکارهای افزایش بهره وری

دانلود تحقیق در مورد راهکارهای افزایش بهره وری. بخشی از مقاله مورد نظر : با وجود
تعاريف زياد درباره بهره وري، به منظور اجرايي كردن آن مي بايست تعريفي هماهنگ و ...

بهره وری نیروی انسانی در سازمان | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

هدف از تاسیس هر موسسه ، سازمان یا شرکت تجاری ، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد .
برای نیل به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید ...

دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” – فایل می

26 دسامبر 2016 ... این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” “توسط پورتال
فایل می جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. منبع: file-me.ir.

مقام برتر مقاله تحقیقاتی رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی ...

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 0 مدیرسایت 2126 اخبار اصلی, دانلود ها, مقالات تخصصی ... مقاله
رویکردهای افزایش بهره وری نیروی انسانی مجتمع معدنی سنگ آهن چاه گز ((دانلود)).

بررسی میزان بهره وری منابع انسانی و راههای ... - فصلنامه منابع انسانی ناجا

عامل انسانی مهمترین و اثربخش ترین عامل در بهره وری می باشد ، بر این اساس پژوهش
مورد ... و بالفعل و شایسته سالاری کارکنان مورد نظر توصیه گردیده است . دانلود مقاله
...

بررسی میزان بهره وری منابع انسانی و راههای ... - فصلنامه منابع انسانی ناجا

عامل انسانی مهمترین و اثربخش ترین عامل در بهره وری می باشد ، بر این اساس پژوهش
مورد ... و بالفعل و شایسته سالاری کارکنان مورد نظر توصیه گردیده است . دانلود مقاله
...

بررسی میزان بهره وری منابع انسانی و راههای ... - فصلنامه منابع انسانی ناجا

عامل انسانی مهمترین و اثربخش ترین عامل در بهره وری می باشد ، بر این اساس پژوهش
مورد ... و بالفعل و شایسته سالاری کارکنان مورد نظر توصیه گردیده است . دانلود مقاله
...

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی - پروژه دات کام

9 فوریه 2016 ... عنوان مقاله : بهره وری مدیریت منابع انسانی قالب بندی : word قیمت : رایگان شرح
مختصر : حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسانها، احساس بهتری ...

projehsara.ir | jozvejo.ir |دانلود مقاله - پاورپوینت بهره وری نیروی ...

projehsara.ir | jozvejo.ir |دانلود مقاله - پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در مدیریت
بهره وری - projehsara.ir | jozvejo.ir |دانلود مقاله.

دانلود پایان نامه بهره وری - پروژه 24

دانلود پایان نامه بهره وری. ... شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و . ... تنها در طول
15 سال اخير افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است که اين افزايش معجزه آسا
...

مقاله بررسی عوامل مؤثر در افزایش بهره وری نیروی انسانی - سیویلیکا

مقاله بررسی عوامل مؤثر در افزایش بهره وری نیروی انسانی, در همایش منطقه ای تولید
ملی، حمایت از کار سرمایه ... راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله ... خرید و دانلود PDF مقاله
.

دانلود رایگان مقالات نشريه علمی- پژوهشی کيفيت و بهره وری صنعت ...

18 مارس 2015 ... در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian
Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده ...

بهره وری نیروی انسانی در سازمان | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

هدف از تاسیس هر موسسه ، سازمان یا شرکت تجاری ، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد .
برای نیل به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید ...

خرید و دانلود مقاله انگلیسی بهره وری – فرافایل 98

3 فوریه 2017 ... خرید و دانلود مقاله انگلیسی بهره وری. لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم نام محصول
دانلودی: مقاله انگلیسی بهره وری درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی.

مقام برتر مقاله تحقیقاتی رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی ...

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 0 مدیرسایت 2126 اخبار اصلی, دانلود ها, مقالات تخصصی ... مقاله
رویکردهای افزایش بهره وری نیروی انسانی مجتمع معدنی سنگ آهن چاه گز ((دانلود)).

وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :08/08/. 1388. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ زرﻳﻦ ﻧﮕﺎر ... وري ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ
، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ. ﻪ. ﻫﺎي.

دانلود پایان نامه بهره وری - پروژه 24

دانلود پایان نامه بهره وری. ... شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و . ... تنها در طول
15 سال اخير افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است که اين افزايش معجزه آسا
...

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی - تک پی دی

اقدامات مدیریتی مهم برای بهبود بهره وری, الگوی جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری,
بهره وري نيروي انساني, بهره وري نيروي انساني چگونه و عوامل موثر بر آن چیست؟, ...

دانلود مقاله انگلیسی تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره ...

11 فوریه 2017 ... تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
نوشته لئوپرینگل خلاصه مطالب کانون اصلی توجه OA برای ...

بهره وری نیروی انسانی در سازمان | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

هدف از تاسیس هر موسسه ، سازمان یا شرکت تجاری ، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد .
برای نیل به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید ...

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی - بیزتیک

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی. حقیقت جامعه امروزی این است که
اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار ...

دانلود مقاله عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ...

19 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات
خودرو سازی ) رشته مدیریت صنعتی مقطع کاربردی فایل ورد (word).

دانلود ترجمه مقاله پژوهش در عملیات: محرک بهره وری - ترجمه فا

دانلود پروژه انگلیسی با موضوع پژوهش در عملیات: محرک بهره وری به همراه ترجمه
فارسی برای رشته مدیریت.

مدیریت بهره وری - پایگاه مقالات علمی مدیریت

26 سپتامبر 2015 ... عنوان مقاله: بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد مولف:
اسداله یوسفی (دانشجوی دکتر ریاضی کاربردی- شرکت آب و فاضلاب ...

دانلود مقاله مدیریت سیستم و بهره وری ترجمه شده | System Management ...

دانلود مدیریت سیستم و بهره وری رایگان مقاله ISI، کتاب و پایان نامه در گرایش
System Management and Productivity رشته مدیریت با ترجمه تخصصی ارزان.

دانلود (مقاله بهره وری – مهندسی صنایع ) – آرتیکل سهیل

11 فوریه 2017 ... لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم عنوان محصول دانلودی:مقاله بهره وری – مهندسی
صنایع یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ...

بهره وری فراگیر - دروس مدیریت

بهره وری فراگیر - دروس مدیریت - این وبلاگ جهت به اشتراک گذاری اطلاعات و تعامل با
دانشجویان ایجاد شده است.

پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی - دانلود پایان نامه

9 مارس 2017 ... Home / بانک مقاله / پاورپوینت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی ... دسته:
مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت بهره وری نیروی انسانی- ...

مقام برتر مقاله تحقیقاتی رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی ...

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 0 مدیرسایت 2126 اخبار اصلی, دانلود ها, مقالات تخصصی ... مقاله
رویکردهای افزایش بهره وری نیروی انسانی مجتمع معدنی سنگ آهن چاه گز ((دانلود)).

دانلود مقاله و ترجمه ارتقای بهره وری کارکنان: تأثیرات متقابل هوش ...

16 مارس 2015 ... اصل و ترجمه مقاله ارتقای بهره وری کارکنان: تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و
سبک رهبری با کیفیت بالا آماده دانلود می باشد.

دانلود رایگان مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی (همیار پروژه ...

28 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی حقیقت جامعه امروزی این است که
اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان ...

دانلود رایگان مقالات نشريه علمی- پژوهشی کيفيت و بهره وری صنعت ...

18 مارس 2015 ... در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian
Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده ...

مقالات ISI بهره وری کل عوامل : 140 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

هدف بهره وری، عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی،
سرمایه، مواد ... productivity effects across ownership types and over time. دانلود مقاله
.

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری - مادسیج

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری. پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲;
743 بازدید; بدون دیدگاه. پیش نمایش مقاله لاتین :.

دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” – فایل می

26 دسامبر 2016 ... این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” “توسط پورتال
فایل می جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. منبع: file-me.ir.

دانلود و نمایش مقالات مرتبط با بهره وری::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

بهبود بهره وری از یک موتور احتراق جرقه در حالت تمام بار با استفاده از چرخش گاز
اگزوز و توربوشارژر هندسه متغیر - مطالعه عددی-2016. مقاله انگلیسی. 10, China's
R&D ...

دانلود مقاله در مورد بهره وری - بانک مقالات فارسی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود مقاله در
مورد بهره وری - مقاله ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه ...

مدیریت بهره وری - پایگاه مقالات علمی مدیریت

26 سپتامبر 2015 ... عنوان مقاله: بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد مولف:
اسداله یوسفی (دانشجوی دکتر ریاضی کاربردی- شرکت آب و فاضلاب ...

دانلود رایگان مقاله بهره وری مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری بانک دانلود
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی دانلود رایگان ترجمه مقاله رشته مدیریت .

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری - مادسیج

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری. پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲;
743 بازدید; بدون دیدگاه. پیش نمایش مقاله لاتین :.

پروژه+تحقیق مدیریت بهره وری فراگیر به صورت ورد - کلوب

9 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه کامل و آماده مدیریت بهره وری فراگیر در قالب فایل ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه مدیریت بهره وری فراگیر 75 صفحه می باشد در ...

440 - آشنایی با جوشکاری زیرپودری و اصول عملیات آن

پاورپوینت تصفیه فاضلاب

دانلود صدها فایل مدیریت

دانلود پروژه کامل نقشه برداری .word

خلاصه ی کتاب بازاریابی بین المللی ( دکتر میرزا حسن حسینی ) + تست

کاملترین پاورپوینت معرفی استاد محمد کریم پیرنیا

جواب مسائل مهم تمرینات شماره 1و2

پاورپوینت درباره کشور افغانستان