دانلود فایل


دانلود مقاله بهره وری - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلود مقاله بهره وری

بهره وری بعنوان یکی از مهمترین عوامل موثر در بقای یک سازمان مطرح بوده که میتواند باعث زوال یا سرآمدی آن سازمان گردد . بهره وری عبارتست از ارزش تولید یک فعالیت نسبت به هزینه بکار رفته در انجام آن فعالیت و به زبان دیگر نسبت ستاده ها به داده ها می باشد .
از آنجاییکه مهمترین دغدغه مدیریت در هر سازمان افزایش بهره وری و بررسی کلیه عوامل موثر بر آن می باشد ، بررسی در خصوص رابطه رضایت شغلی و خلاقیت با بهره وری که یکی از عوامل مهم و موثر در افزایش یا کاهش آن است و موضوع مورد بررسی بر اساس نمونه شرکت کویر“ نیز می باشد، با توجه به تاثیر چشمگیر آن در کل سازمان بشرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد .
اولین قدم برای کاهش مشکل بهره وری در رابطه با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان ، شناخت عوامل بوجود آورنده آن می باشد که میتواند بدلیل مشکلات ساختاری یا محتوایی در هر سازمان یا موسسه تولیدی باشد . مشکلات ساختاری در سازمان را می توان بدلیل عدم وجود سیستم های انگیزشی ، پیچیدگی سازمان ، عدم تمرکز سازمانی ، عدم رعایت سلسله مراتب و ... دانست و در خصوص مشکلات محتوایی نیز میتوان به عدم وجود استراتژی سازمانی یا طراحی هدف و فرهنگ حاکم بر سازمان اشاره نمود .
ما در این پژوهش کل عوامل موثر و متاثر در بهره وری سازمانی با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان را بصورت ریشه ای و با روش های علمی بررسی کرده و با عملیاتی کردن روش های ارائه شده پیامدهای انجام پژوهش مذکور را در ارتقای بهره وری سازمان بسنجیم .
در این پژوهش جامعه مورد بررسی کارگران خط تولید شرکت کویر بوده و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه و جداول اطلاعاتی بدست آمده . نتیجه حاصله از این تحقیق نشان میدهد که فاکتورهای خلاقیت و رضایت شغلی بر بهره وری کارکنان شرکت کویر تاثیری ندارد .

فهرست مطالب
• پیشگفتار 2
• فصل اول : طرح مسئله 4
o بیان مسئله 4
o گزاره های پژوهش 5
 اهداف 5
 اهداف ویژه 5
 فرضیه 6
 سوال پژوهش 6
o متغیر های پژوهش 6
o تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش 6
o واژه های کلیدی 7
o محدودیت های پژوهش 7
• فصل دوم : پیشینه تحقیق 8
o پیشینه تحقیق 8
o چارچوب نظری پژوهش 10
• فصل سوم : روش های تحقیق 13
o روش شناسی پژوهش 13
o جامعه آماری 13
o حجم نمونه 13
o ابزار پژوهش و نحوه گردآوری داده ها 13
o روش تجزیه و تحلیل داده ها 13
• فصل چهارم : یافته های تحقیق 15
o . یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها 15
o سایر یافته ها ی تحقیق 18
• فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 21
o نتیجه گیری 21
o پیشنهادات سازمانی 21
o پیشنهادات جهت تحقیقات آتی 21

• منابع 22
• پیوست ها 23
پیشگفتار
در فصل اول این پژوهش به بیان مسئله و گزاره های تحقیق همچنین محدودیت های پژوهش پرداخته شده است . در فصل دوم به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده و چارچوب نظری پژوهش بیان گردیده است . در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه مورد مطالعه ، نمونه انتخابی ، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها ، تلخیص و تحلیل داده ها آورده شده است . در فصل چهارم به بیان یافته های تحقیق اختصاص دارد و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد پرداخته شده است . در بخش بعدی به ذکر منابع مورد استفاده اختصاص یافته و در ضمایم پرسشنامه خام و جداول اطلاعاتی آورده شده است .

فصل اول : طرح مسئله

بیان مسئله
بهره وري عبار ت است از نسبت ستانده به داده. به عبارتي ديگر بهره وري نسبت توليد ياخروجي يك فعاليت اقتصادي است به عوامل توليد آن . اين عوامل مي توانند نيروي انساني، هزينه هاي توليد و حتي ماشين آلات و تجهيزات توليدي باشند. بهره وري تحت دو عامل اثربخشي و كارايي مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . اثربخشي به مفهوم انجام كار درست و كارايي به معناي انجام درست كار مي باشد. بنابراين مفهوم بهره وري هم انتخاب هدف مناسب و صحيح را شامل مي شود و هم روشي كه براي رسيدن به آن هدف انتخاب مي گردد.
چه بسيارند مؤسسات و واحدهاي توليدي كه داراي توليد بالا، كيفيت مطلوب و سود مناسب
مي باشند ولي بهره وري آنها در حد پاييني قرار دارد. پس بهره وري با سودآوري و توليد بيشتر تفاوت دارد.
از همين رو در ساليان اخير بحث بهره وري در كانون توجه مديران اجرايي قرار گرفته است. چراكه مديران و صاحبان صنايع به اين نتيجه رسيده اند كه عامل بقاي آنها در بازار رقابتي امروز تنها توليد و سودآوري نيست؛ بلكه در كنار اين دو بايد به هزينه و روش دستيابي به اين هدف نيز توجه نمود. ضمن آن كه بر اساس آمارهاي منتشره از سوي سازمان بهره وري آسيايي (APO) و همچنين به استناد آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان ملي بهره وري، ميزان بهره وري در صنايع كشور به شدت پايين است. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مشكل پايين بودن سطح بهره وري، مشكل روز اغلب مؤسسات توليدي مي باشد. شركت کویر نيز به عنوان يك شركت توليدي با مشكل پايين بودن سطح بهره وري مواجه مي باشد.

به منظور كمك به حل مشكل بهره وري در شركت ها و سازمان ها با رويكرد فوق، نخستين گام شناخت عوامل و فاكتورهاي به وجودآورنده بهره وري مي باشد. بررسي اجمالي پيشينه تحقيق نشان مي دهد كه بهره وري تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد و فاكتورهاي زيادي در تغيير آن اثرگذار مي باشند. از آن جمله مي توان به عواملي چون مديريت، تكنولوژي و منابع انساني اشاره نمود. دربحث مديريت، سطح دانش و تجربه مديران، ميزان ريسك پذيري آنان و ثبات مديريت عواملي هستند كه مي توانند در ارتباط با بهره وري سازمان مورد بررسي قرار گيرند. در زمينه تكنولوژي، سطح تكنولوژي توليد مورد استفاده و استراتژي سازمان در توسعه تكنولوژي مي توانند بهره وري سازمان را تحت تأثير قرار دهند. در بعد نيروي انساني نيز سطح دانش و تجربه افراد سازمان، ميزان انگيزه، رضايت شغلي و خلاقيت آنها همه از جمله عوامل مهم اثرگذار بر بهره وري سازمان مي باشند.
در این پژوهش در شركت کویر ، به نقش نيروي انساني در بهره وري بعنوان عامل کلیدی توجه شده است . از همين رو بررسي ارتباط بهره وري (مشكل) با ميزان رضايت شغلي و خلاقيت كاركنان شركت کویر به عنوان يك طرح پژوهشي تعريف شده است.

گزاره های پژوهش
عنوان تحقیق
بررسی رابطه بهره وری تولید با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان در شرکت کویر در سال 1385.
هدف
مشخص کردن رابطه بهره وری تولید با رضایت شغلی و خلاقیت کارکنان در شرکت کویر در سال 1385.
اهداف ویژه :
• مشخص کردن میزان بهره وری تولید در شرکت کویر در سال 1385 .
• مشخص کردن وضعیت رضایت شغلی کارکنان شرکت کویر درسال
1385 .
• مشخص کردن وضعیت خلاقیت کارکنان شرکت کویر در سال 1385 .
• تعیین همبستگی میان رضایت شغلی و میزان بهره وری در شرکت کویر
در سال 1385 .
• تعیین همبستگی میان خلاقیت و نوآوری و میزان بهره وری در شرکت
کویر در سال 1385 .
فرضیه :
• افزایش رضایت شغلی کارکنان سبب افزایش بهره وری می شود .
• افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان سبب افزایش بهره وری می شود .
سوال پژوهش :
• وضعیت بهره وری در شرکت کویر در سال 1385 چگونه بوده ؟
• توزیع فراوانی رضایت شغلی کارکنان شرکت کویر در سال 1385 چگونه بوده ؟
• وضعیت بکارگیری خلاقیت کارکنان شرکت کویر در سال 1385 چگونه بوده ؟
متغیر های پژوهش
• بهره وری کارکنان
• خلاقیت کارکنان
• رضایت شغلی کارکنان .
تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش
• بهره وری : نسبت تولید کالا به ساعت کار کارکنان تولید.

• رضایت شغلی : میزان مشارکت و شعف درونی کارکنان.
• خلاقیت و نوآوری : ارائه طرح ها و راه حل های نو ناشی از استعدادهای کارکنان.
واژه های کلیدی:
• بهره وری
• عملکرد
• رضایت شغلی
• خلاقیت
• نو آوری
محدودیت های پژوهش
از آنجاییکه تمرکز این پژوهش بر کارکنان خط تولید می باشد ، شاید نتوان آن را به تمام سازمان تعمیم داد . برای حصول اطمینان باید تحقیقی دیگر انجام پذیرد که جامعه آماری آن کلیه پرسنل سازمان باشند .فصل دوم : پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق

• رضایت شغلی :
رضایت شغلی می‏توان را حالتی مطبوع یا عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی تعریف نمود. (لاک 1999)
عواملی که باعث رضایت شغلی می‏گردند:
• خود شغل : قلمرو وظایفی که کارکنان انجام می‏دهند جالب می‏باشد.
• حقوق و دستمزد: میزان حقوق دریافتی، برابری ادارکی در مورد حقوق و روش پرداختی.
• فرصت‏های ارتقاء: دسترسی به فرصت‏های واقعی برای پیشرفت
• سرپرستی : توانایی‏هایی فنی و مدیریتی سرپرستان و ملاحظاتی که سرپرستان برای علایق کارکنان نشان می‏دهد.
• همکاران : میزان دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران نشان می‏دهند.(لاک و اسمیت 1999 )
مجموعه‏ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد شغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. عاملی که خود موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می‏گردد.رضایت شغلی یعنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل، شرایطی که در آن کار انجام می‏گیرد و فرد احساس خرسندی و خشنودی می‏کند. رضایت شغلی باعث دل گرمی و وابستگی فرد به شغلش می‏شود.(جکسون و پیترسون 1999)

• خلاقیت :
توانایی دیدن چیزها به شیوه‏های جدید، شکستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب‏ها، فکر کردن به شیوه‏ای متفاوت، ابداع چیزها جدید، استفاده از چیزهای نامربوط و تبدیل آن به شکل جدید، در یک کلام" ایجاد اندیشه نو"(خداداد حسینی 1378)
به طور کلی خلاقیت فرایندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می آیند و می تواند جوابگویی برای مشکلات باشد. برخی از محققان اصولی برای مشخص شدن مرزهای خلاقیت تعریف نموده اند: اول اینکه خلاقیت متضمن پاسخ یا مفهومی نو باشد یا آنکه احتمال وقوع آن بسیار کم باشد. اما باید توجه داشت که نو بودن و اصالت با آنکه شرط لازم خلاقیت است اما کافی نیست. زمانی یک پاسخ را می توان بخشی از یک فرایند خلاقیت به شمار آورد که تا اندازه ای با واقعیت مطابقت داشته یا اصولاً واقعی باشد. دوم خلاقیت باید گره ای را بگشاید یا با وضعیتی تناسب داشته و یا مقصود معینی را برآورد. سوم، خلاقیت واقعی مشروط به دوام آن بینش ابتکاری، ارزیابی و تفسیر و رشد آن باشد. در جمله ای کوتاه می توان اینگونه بیان کرد خیلی ها ایده های خوب دارند اما عده کمی آنها را عملی می کنند . همچنین یکی از عواملی که معمولاً با خلاقیت مربوط می دانند موضوع هوش است.
حس درونی تفکر، انسان را قادر می سازد شرایطی را که وجود خارجی ندارند، در درون ذهن شبیه سازی نماید و به وی این امکان را می دهد تا در امکانات یکسان با سایرین برای خود فرصتهای بهتری بیافریند. در واقع امور خلاقیت شاید بیشتر اکتسابی باشد تا فطری و می توان با آموزشهایی این توانایی را در خود افزایش داد. مجموعه عواملی که باعث تشدید و ترغیب فرد به نوآوری می گردند به عوامل تشدیدکننده تعبیر می گردند که خود به دو بخش کلی انگیزه ها و ابزارها تقسیم می شوند که در اینجا توضیح داده می شوند.(جفری راولینسون 1998)
• بهره‏وری :
بهره‏وری به معنای این است که چه مقدار و چقدر خوب از منابع مورد استفاده تولید می‏کنیم. اگر محصولات بیشتر یا بهتری از منابع ثابت تولید کنیم. بهره‏وری را افزایش داده‏ایم. همجنین بهره‏وری را افزایش داده‏ایم اگر همان محصولات را با منابع کمتری تولید کنیم. منظور از "منابع" تمامی منابع‏انسانی و فیزیکی است، به عبارت دیگر افرادی که محصولات را تولید یا خدماتی را ارایه می‏کنند و دارایی‏هایی که از طریق آنها افراد می‏توانند محصولات را تولید و خدمات را ارائه کنند.(برتولاک 1997)
بهره‏وری = مقایسه دروندادهای ملموس با برونداده‏های ملموس یک واحد تولیدی است.(کاپلان و کویر 1998)
بهره‏وری توانایی برآوردن نیازهای بازار به کالا یا خدمات با مصرف حداقل منابع کل است. (مرزنگ و رولستاندر 2001)
در نتیجه، معنای بهره‏وری بسته به اینکه در چه زمینه‏ای مورد استفاده قرار گیرد، متفاوت است. مثلاً دیدگاه راهبردی نسبت به بهره‏وری در میان مدیران ارشد، معمولا با دیدگاه عملیاتی متصدیان خطوط مونتاژ متفاوت است. این استدلال نشان می‏دهد که بایستی بهره‏وری مربوط به همان سطح ارائه شود.

چارچوب نظری پژوهش
از لغات بهره وري و عملکرد به طور متداول در حوزه‏هاي علمي و تجاري استفاده مي‏شود، اگرچه به ندرت تعريف يا توضيح مناسبي از آنها ارايه شده است. در حقيقت اين لغات اغلب گيج کننده‏اند و با واژگاني چون کارايي، اثربخشي و سوددهي، مترادف در نظر گرفته مي‏شوند (سينک و توتل، 1989؛ چو، 1988؛ سومانث، 1994؛ کاس و لويز، 1993؛ توماس و بارون، 1994؛جکسون و پيترسون، 1999). دستورالعمل‏هاي سنجش و بهبود نيز اغلب بدون درک واضح از آنچه بايد اندازه گيري شود و بهبود يابد اجرا مي گردند.اين رويکرد عمل گرا نسبت به بهبود، فرصت فهم کامل و سپس به حد اکثر رساندن عوامل اساسي و موثر در رقابت پذيري و موفقيت را به سادگي از بين مي برد. مطمئنا در محافل علمي، داشتن واژگان و دستور زبان مشترک در تضمين ارتقاي درک مشترک، بنيادين و قوي، سودمند است.
بهره وري؛ در موارد مختلف و سطوح گوناگون، به ويژه در رابطه با سيستم‏هاي اقتصادي به کار رفته است(تانژن، a2002). چنين استدلال مي شود که بهره وري يکي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر فعاليتهاي اقتصادي- توليدي است(سينگ و ديگران2000). مثلا گراسمن (1993) درباره بهبود بهره‏وري که يکي از مزيتهاي کليدي براي رقابت پذيري در بنگاههاي اقتصادي است، چنين اظهار نظر مي کند: شرکتها بايستي بدانند که يکي از سلاحهاي اصلي آنان براي دستيابي به مزيتهاي قيمت و کيفيت در رقابت با ديگران، درآمدهاي حاصل از بهره‏وري است. علي رغم اين حقيقت که بهره وري به عنوان يکي از حياتي ترين عوامل تاثيرگذار بر رقابت پذيري شرکتهاي توليدي درنظر گرفته مي شود، بسياري از پژوهشگران معتقدند بهره وري در اولويت اول قرار ندارد و کساني که بر فرايند توليد تاثير دارند، آن را به دست فراموشي سپرده اند(سينگ و ديگران 2000؛ سينک و توتل، 1989؛برومن، 2004). يکي از دلايل اين امر، فقدان توافق مشترک درباره معناي واقعي اين واژه است. اگرچه اين لغت به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد،اما اغلب درست فهميده نمي شود، و اين امر به ناديده گرفته شدن بهره وري، يا حتي تصميم گيري بر خلاف آن منجر مي شود(تانژن2002؛فورستر،1993). چو (1988) معتقد است اگرچه مفهوم بهره وري از مدتها پيش وجود داشته است،اما تعداد قابل توجهي از افرادي که هر روزه درباره بهبود بخشيدن به کارايي واحدهاي صنعتي تصميم گيري مي کنند، نمي دانند چگونه به اين سوال ساده که بهره وري چيست پاسخ دهند. بيجورکمن(1991) پيشنهاد مي کند که تصميم گيريهاي مربوط به بهبود بهره وري، اغلب براساس عقايد شخصي به جاي يک ديدگاه مشترک و عمومي انجام مي شود.
يک بازنگري نسبتا ساده از ادبيات نشان مي دهد:
کساني که واژه بهره وري را به كار مي بندند ، به ندرت آن را تعريف مي‏کنند.
از تعابير متعدد اين واژه و همچنين پيامدهايي که بر اثر اين اختلافات ايجاد مي‏شود، آگاهي کامل ندارند.
براي واژه بهره‏وري تعاريف و رويکردهاي لغوي و همچنين رياضي وجود دارد.

همه اينها نشان مي‏دهد بهره‏وري واژه‏اي چند بعدي است، که معني آن مي‏تواند بسته به زمينه‏اي که در آن استفاده مي شود، متفاوت باشد . در هر صورت اين واژه ويژگي‏هاي کلي مشترکي را نيز دربر مي‏گيرد. در مهندسي صنايع، بهره‏وري به طور کلي به صورت رابطه بين ستانده (مثلا کالاهاي توليد شده) به درونداد (مثلا منابع مصرف شده) در فرايند توليد تعريف مي شود (سومانث، 1994). اگرچه اختلاف نظرهاي متعددي درباره همين نسبت اوليه[يعني برونداد/درونداد] وجود دارد، اما دروندادها و بروندادها اغلب آنقدر "گسترده" هستند که اين تعريف از بهره‏وري را مفيد مي‏سازند. برنولاک (1997) توضيح لغوي سودمندي از بهره‏وري ارايه مي‏دهد که به توليد مربوط مي‏شود: بهره‏وري به اين معناست که تا چه حد از منابع مورد استفاده توليدات خوبي داشته‏ايم. اگر با استفاده از منابع ثابت کالاهاي بيشتر يا بهتري توليد کرده‏ايم، يا اگر همان اندازه کالا را با استفاده از منابع کمتري توليد کرده‏ايم، بهره وري را افزايش داده‏ايم. منظور از منابع، تمامي منابع انساني و فيزيکي است، مثلا افراد توليد کننده کالا يا ارايه دهنده خدمات، همچنين دارايي‏هايي که کارکنان مي‏توانند با آنها کالايي را توليد کنند يا خدماتي را ارايه دهند. منابع مورداستفاده شامل زمين، ساختمان، تجهيزات و ماشين آلات ثابت و متحرک، ابزار، مواد خام، اموال و ديگر داراييهاي موجود است. اين تعريف داراي دو ويژگي مهم است. اول اينکه، بهره‏وري رابطه بسيار نزديکي با نحوه استفاده و در دسترس بودن منابع دارد. به طور خلاصه بهره‏وري يک شرکت در صورتي که منابع آن به درستي مورد استفاده قرار نگيرد، يا اگر کمبودي در هر يک از آنها وجود داشته باشد،کاهش مي‏يابد. دوم، بهره‏وري به شدت با ايجاد ارزش ارتباط دارد. بنابراين، بهره‏وري بيشتر هنگامي به دست مي آيد که فعاليتها و منابع در يک فرايند توليدي به ارزش کالاهاي توليد شده بيفزايند. بنابراين مي‏توان به اين نتيجه مهم دست يافت که به منظور بهبود بهره وري بايستي ضايعات حذف گردند. وجود ضايعات مخالف بهره‏وري است.فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 33 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله انگلیسی بهره وری -کامل و جامع – ویستا آرتیکل

25 ژانويه 2017 ... شما به صفحه اختصاصی مقاله انگلیسی بهره وری وارد شده اید. ... فرمایید که خرید از
فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد بود.

وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :08/08/. 1388. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ زرﻳﻦ ﻧﮕﺎر ... وري ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ
، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ. ﻪ. ﻫﺎي.

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری - مادسیج

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده روش شناسی مدیریت بهره وری. پنج شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲;
743 بازدید; بدون دیدگاه. پیش نمایش مقاله لاتین :.

دانلود مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران - فروشگاه همه چی ارزان

29 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران. در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه
سخت تر و گران تر می شود، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی ...

مقاله فارسی . دانلود مقاله نقش حسابداری منابع انسانی در بهره وری سازمانی

مقدمه مفهوم بهره وری درکلیه نظام های اقتصادی واجتماعی مطرح بوده و به شیوه های
مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است لیکن درسال1950 ,سازمان توسعه وهمکاری
اقتصادی ...

دانلود رایگان مقاله بهره وری مدیریت منابع انسانی

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری بانک دانلود
مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی دانلود رایگان ترجمه مقاله رشته مدیریت .

SID.ir | چگونه بهره وري را در يک سازمان افزايش دهيم

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی چگونه بهره وري را در يک سازمان افزايش دهيم
.

دانلود مقاله انگلیسی تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره ...

11 فوریه 2017 ... تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
نوشته لئوپرینگل خلاصه مطالب کانون اصلی توجه OA برای ...

دانلود مقاله مدل سازی و تصویب رویکرد مدیریت در بهره وری استراتژیک ...

دانلود مقاله مدل سازی و تصویب رویکرد مدیریت در بهره وری استراتژیک در سیستم های
تولیدی. بازدید: 25. adoption. نویسنده/نویسندگان: آر موراگش و اعضا.

مقالات ISI بهره وری : 205 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می شود: مقدار کالا و یا
.... Efficiency and risk convergence of Eurozone financial markets. دانلود مقاله.

دانلود مقاله با موضوع بهره وری مدیریت منابع انسانی - لیست پایان نامه ...

6 روز پیش ... دانلود مقاله با موضوع بهره وری مدیریت منابع انسانی. ... ZIPدانلود مقاله بررسی نقش
متغیر هاي اثر گذار بر انتقال تکنولوژي در صنایع کوچک ...

بهره وری نیروی انسانی در سازمان | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

هدف از تاسیس هر موسسه ، سازمان یا شرکت تجاری ، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد .
برای نیل به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق مدیریت بهره وری

9 آوريل 2013 ... چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي مقدمه آنچه در سازمانها مزيت رقابتي
ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع ...

دانلود مقاله در مورد بهره وری - بانک مقالات فارسی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود مقاله در
مورد بهره وری - مقاله ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه ...

صفحه گزارش و دانلود مقاله وب سایت آموزشکده دخترانه سما خوراسگان

۳, : کد شناسه مقاله. بهره وری و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف, : نام مقاله. ثمین صبحی, :
نویسنده یا تهیه کننده مقاله. توضیحات: این مقاله در پنجمین کنفرانس منطقه ای ...

بهره‌وری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا ...
بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا
خدمات ...

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی و عوامل موثر بر افزایش آن - پروژه ...

2 آوريل 2014 ... عنوان مقاله: کلاسترينگ فازی قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح مختصر : در
دنیای رقابتی و متلاطم امروز بهره وری به چالشی مهم برای اسزمانها ...

projehsara.ir | jozvejo.ir |دانلود مقاله - پاورپوینت بهره وری نیروی ...

projehsara.ir | jozvejo.ir |دانلود مقاله - پاورپوینت بهره وری نیروی انسانی در مدیریت
بهره وری - projehsara.ir | jozvejo.ir |دانلود مقاله.

دانلود پایان نامه مدیریت بهره وری فراگیر‎

بهره وری. فهرست مقاله: فصل اول : مفهوم بهره وری. فصل دوم : ضرورت مدیریت بهره وری
فراگیر. فصل سوم : مفهوم و فلسفه ... دانلود پایان نامه بهره وری - پروژه 24.

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی - پروژه دات کام

9 فوریه 2016 ... عنوان مقاله : بهره وری مدیریت منابع انسانی قالب بندی : word قیمت : رایگان شرح
مختصر : حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسانها، احساس بهتری ...

دانلود (مقاله بهره وری – مهندسی صنایع ) – پرو مقاله حرفه ای

8 فوریه 2017 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:مقاله بهره وری – مهندسی صنایع
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ...

مقالات و فایل های بهره وری - گروه دانشجویان مدیریت

مقالات و فایل های بهره وری. ... سرویس دانلود feed-icon-32x32.gif RSS ... توضيح
كوتاه: تصاویر پاورپوینت نظام پیشنهاد هااستاد احمدپوردرس بهره وری; ارسال شده در:
Q12 ...

انواع بهره وری - دانلود رایگان مقاله و تحقیق

بهره وری نخستین بار توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766میلادی به کار برده شد
. بیش از یک قرن بعد در حدود سال 1883 فردی به نام لیتر بهره وری را قدرت و ...

بهره وری نیروی انسانی در سازمان | دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

هدف از تاسیس هر موسسه ، سازمان یا شرکت تجاری ، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد .
برای نیل به این هدف سازمانها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید ...

دانلود (مقاله بهره وری – مهندسی صنایع ) – آرتیکل سهیل

11 فوریه 2017 ... لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم عنوان محصول دانلودی:مقاله بهره وری – مهندسی
صنایع یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ...

دانلود ترجمه مقاله هزینه تجارت تخصیص منابع و بهره وری در کشورهای در ...

عنوان فارسی: هزینه تجارت، تخصیص مجدد منابع و بهره وری در کشورهای در حال توسعه
... تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13, تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16. سال انتشار : ...

دانلود مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران - فروشگاه همه چی ارزان

29 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله موانع توسعه بهره وری در ایران. در شرایطی که دستیابی به منابع هر روزه
سخت تر و گران تر می شود، از بین رفتن انحصارها و حمایتهای دولتی ...

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی - کافه فایل سل

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی دسته: مدیریت بازدید: 5 بار فرمت فایل: pdf حجم
فایل: 913 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59. شرح مختصر موضوع بهره وری موضوع ...

مقاله ، ترجمه و تحقیق رشته مدیریت

مقاله بهره وری نیروی انسانی در کوچک سازی · THE EFFECTS OF ... فایل ترجمه
فارسی با کیفیت ترجمه متوسط + دانلود اصل مقاله ( دانلود صلواتی). قیمت خرید
ترجمه ...

بهره‌وری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

محتویات این مقاله ممکن است غیر قابل اعتماد و نادرست یا جانبدارانه باشد یا ...
بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا
خدمات ...

دانلود رایگان مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی (همیار پروژه ...

28 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی حقیقت جامعه امروزی این است که
اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان ...

دانلود مقاله انگلیسی تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره ...

11 فوریه 2017 ... تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
نوشته لئوپرینگل خلاصه مطالب کانون اصلی توجه OA برای ...

دانلود مقاله با موضوع بهره وری مدیریت منابع انسانی - لیست پایان نامه ...

6 روز پیش ... دانلود مقاله با موضوع بهره وری مدیریت منابع انسانی. ... ZIPدانلود مقاله بررسی نقش
متغیر هاي اثر گذار بر انتقال تکنولوژي در صنایع کوچک ...

دانلود مقاله انگلیسی تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره ...

11 فوریه 2017 ... تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
نوشته لئوپرینگل خلاصه مطالب کانون اصلی توجه OA برای ...

دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” – فایل می

26 دسامبر 2016 ... این محصول ارزشمند “دانلود تحقیق در مورد “ مديريت بهره وری در خانواده ” “توسط پورتال
فایل می جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است. منبع: file-me.ir.

تحقیق در مورد نيروي انساني و بهره وري كسب و كار - مگ ایران

در فایل اصلی مقاله ، به هم ریختگی وجود ندارد; دانلود انلاین مقاله پس از پرداخت وجه
مورد نظر. ضمانت بی چون و چرا ... تحقیق در مورد نيروي انساني و بهره وري كسب و كار ...

دانلود رایگان مقاله درباره مديريت بهره وری فراگير - دانلود برتر

9 سپتامبر 2015 ... مقاله ای از رشته صنایع و مدیریت درباره مديريت بهره وری فراگير را برای شما دوستان
محترم آماده دانلود کرده ایم. مديريت بهره وری فراگير بر اساس ...

مقام برتر مقاله تحقیقاتی رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی ...

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 0 مدیرسایت 2126 اخبار اصلی, دانلود ها, مقالات تخصصی ... مقاله
رویکردهای افزایش بهره وری نیروی انسانی مجتمع معدنی سنگ آهن چاه گز ((دانلود)).

دانلود تحقیق در مورد موانع توسعه بهره وری درایران

3 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله موانع توسعه بهره وری درایران ,دانلود پایان نامه موانع توسعه بهره وری درایران
,دانلود پاورپوینت موانع توسعه بهره وری درایران ,دانلود جزوه موانع ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق مدیریت بهره وری

9 آوريل 2013 ... چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي مقدمه آنچه در سازمانها مزيت رقابتي
ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع ...

مقام برتر مقاله تحقیقاتی رویکرد افزایش بهره وری نیروی انسانی ...

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ 0 مدیرسایت 2126 اخبار اصلی, دانلود ها, مقالات تخصصی ... مقاله
رویکردهای افزایش بهره وری نیروی انسانی مجتمع معدنی سنگ آهن چاه گز ((دانلود)).

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی - بیزتیک

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی. حقیقت جامعه امروزی این است که
اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار ...

دانلود مقاله بهره وری و بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی ایران با word

دانلود مقاله بهره وری و بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی ایران با word دارای 6 صفحه
می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.

دانلود مقاله در مورد بهره وری - بانک مقالات فارسی

دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... دانلود مقاله در
مورد بهره وری - مقاله ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات و تغییرات در نقطه بهینه ...

دانلود (ترجمه مقاله شبکه های یادگیری سازمانی که می توانند بهره وری ...

9 ژانويه 2017 ... با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ترجمه مقاله شبکه های
یادگیری سازمانی که می توانند بهره وری شرکت های مشاوره ای IT را افزایش ...

مقالات و فایل های بهره وری - گروه دانشجویان مدیریت

مقالات و فایل های بهره وری. ... سرویس دانلود feed-icon-32x32.gif RSS ... توضيح
كوتاه: تصاویر پاورپوینت نظام پیشنهاد هااستاد احمدپوردرس بهره وری; ارسال شده در:
Q12 ...

دانلود رایگان مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی (همیار پروژه ...

28 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی حقیقت جامعه امروزی این است که
اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان ...

مقاله ، ترجمه و تحقیق رشته مدیریت

مقاله بهره وری نیروی انسانی در کوچک سازی · THE EFFECTS OF ... فایل ترجمه
فارسی با کیفیت ترجمه متوسط + دانلود اصل مقاله ( دانلود صلواتی). قیمت خرید
ترجمه ...

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی: سرمایه انسانی و بهره وری ...

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی: سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در
کارخانه های تولیدی آفریقای شرقی. چکیده: این مقاله ترجمه ای است از مقاله ای که اصل
آن ...

دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی همراه با ترجمه و متن انگلیسی | منادنت

11 آگوست 2015 ... دانلود مقاله بهره وری نیروی انسانی همراه با ترجمه و متن انگلیسی دانلود رایگان مقاله
روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری.

دانلود رایگان مقالات نشريه علمی- پژوهشی کيفيت و بهره وری صنعت ...

18 مارس 2015 ... در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian
Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده ...

دانلود پایان نامه بهره وری - پروژه 24

دانلود پایان نامه بهره وری. ... شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و . ... تنها در طول
15 سال اخير افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است که اين افزايش معجزه آسا
...

دانلود (مقاله بهره وری – مهندسی صنایع ) – پرو مقاله حرفه ای

8 فوریه 2017 ... سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:مقاله بهره وری – مهندسی صنایع
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق مدیریت بهره وری

9 آوريل 2013 ... چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي مقدمه آنچه در سازمانها مزيت رقابتي
ايـــجاد مي كند، بهره وري به معناي بكارگيري و تركيب موثر منابع ...

مقالات ISI بهره وری : 205 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می شود: مقدار کالا و یا
.... Efficiency and risk convergence of Eurozone financial markets. دانلود مقاله.

دانلود پایان نامه مدیریت بهره وری فراگیر‎

بهره وری. فهرست مقاله: فصل اول : مفهوم بهره وری. فصل دوم : ضرورت مدیریت بهره وری
فراگیر. فصل سوم : مفهوم و فلسفه ... دانلود پایان نامه بهره وری - پروژه 24.

دانلود مقاله مدیریت سیستم و بهره وری ترجمه شده | System Management ...

دانلود مدیریت سیستم و بهره وری رایگان مقاله ISI، کتاب و پایان نامه در گرایش
System Management and Productivity رشته مدیریت با ترجمه تخصصی ارزان.

دانلود فايل دانلود مقاله بهره وري صنايع کارگاهي کوچک و - رزبلاگ

5 روز پیش ... دانلود فایل کامل دانلود مقاله کامل در مورد برنامه ریزی حمل و نقل شهری . 2 . دانلود فایل
دانلود مقاله بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر ... دانلود ...

مقاله بهره وری

مقاله بهره وری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۵
صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله بهره وری نمایش داده می
شود، ...

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی - بیزتیک

دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی. حقیقت جامعه امروزی این است که
اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار ...

مقاله انگلیسی بهره وری نیروی کار 2016 - ایران مدیر : اخبار ، مقاله و ...

واژگان کلیدی: بهره وری نیروی کار، رشد، سرمایه انسانی، داده های منطقه ای، داده های پانل.
دانلود مقاله و ترجمه. امتیاز شما از ۱ تا ۵. اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ...

بررسی رابطه بين رضايت شغلی و بهره وری کارکنان

در این بخش می توانید مقاله رضایت شغلی با عنوان " بررسی رابطه بين رضايت
شغلی و بهره وری کارکنان" را به طور رایگان دانلود کنید. امکان دانلود مقاله فارسی
زضایت ...

صفحه گزارش و دانلود مقاله وب سایت آموزشکده دخترانه سما خوراسگان

۳, : کد شناسه مقاله. بهره وری و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف, : نام مقاله. ثمین صبحی, :
نویسنده یا تهیه کننده مقاله. توضیحات: این مقاله در پنجمین کنفرانس منطقه ای ...

دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری ...

31 جولای 2015 ... دانلود رایگان مقاله بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی.

دانلود مقاله : isi محرک‌های مدرن بهره‌ وری | دانلود مقالات انگلیسی ISI رایگان ...

ترجمه فارسي word مقاله انگليسي pdf رايگان براي رشته دانلود مقاله : isi محرک‌های
مدرن بهره‌ وری عنوان انگليسي: The modern drivers of productivity عنوان.

پروژه+تحقیق مدیریت بهره وری فراگیر به صورت ورد - کلوب

9 جولای 2016 ... دانلود پایان نامه کامل و آماده مدیریت بهره وری فراگیر در قالب فایل ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات پروژه مدیریت بهره وری فراگیر 75 صفحه می باشد در ...

دانلود رایگان مقالات نشريه علمی- پژوهشی کيفيت و بهره وری صنعت ...

18 مارس 2015 ... در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian
Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده ...

مدیریت بهره وری - پایگاه مقالات علمی مدیریت

26 سپتامبر 2015 ... عنوان مقاله: بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد مولف:
اسداله یوسفی (دانشجوی دکتر ریاضی کاربردی- شرکت آب و فاضلاب ...

دانلود مقاله و ترجمه ارتقای بهره وری کارکنان: تأثیرات متقابل هوش ...

16 مارس 2015 ... اصل و ترجمه مقاله ارتقای بهره وری کارکنان: تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و
سبک رهبری با کیفیت بالا آماده دانلود می باشد.

دانلود مقاله : isi محرک‌های مدرن بهره‌ وری | دانلود مقالات انگلیسی ISI رایگان ...

ترجمه فارسي word مقاله انگليسي pdf رايگان براي رشته دانلود مقاله : isi محرک‌های
مدرن بهره‌ وری عنوان انگليسي: The modern drivers of productivity عنوان.

دانلود مقاله انگلیسی تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره ...

11 فوریه 2017 ... تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
نوشته لئوپرینگل خلاصه مطالب کانون اصلی توجه OA برای ...

دانلود پایان نامه بهره وری - پروژه 24

دانلود پایان نامه بهره وری. ... شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و . ... تنها در طول
15 سال اخير افزايش بهره وري در سطح جهان 45 برابر شده است که اين افزايش معجزه آسا
...

دانلود و نمایش مقالات مرتبط با بهره وری::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

بهبود بهره وری از یک موتور احتراق جرقه در حالت تمام بار با استفاده از چرخش گاز
اگزوز و توربوشارژر هندسه متغیر - مطالعه عددی-2016. مقاله انگلیسی. 10, China's
R&D ...

دانلود (ترجمه مقاله شبکه های یادگیری سازمانی که می توانند بهره وری ...

9 ژانويه 2017 ... با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ترجمه مقاله شبکه های
یادگیری سازمانی که می توانند بهره وری شرکت های مشاوره ای IT را افزایش ...

دانلود رایگان مقالات نشريه علمی- پژوهشی کيفيت و بهره وری صنعت ...

18 مارس 2015 ... در ادامه مقالات نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران (Iranian
Electric Industry Journal of Quality and Productivity) برای دانلود آمده ...

وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :08/08/. 1388. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ زرﻳﻦ ﻧﮕﺎر ... وري ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ
، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ. ﻪ. ﻫﺎي.

دانلود رایگان مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی (همیار پروژه ...

28 ا کتبر 2016 ... دانلود مقاله پیرامون بهره وری مدیریت منابع انسانی حقیقت جامعه امروزی این است که
اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان ...

طرح کسب و کار درباره تولید گوشت شتر مرغ

پاورپوینت درس 9 دین و زندگی(1) پایه دهم (آهنگ سفر)

کاردرمانی ذهنی ویژه کار با کودک اتیسم(پاور پوینت آموزشی همراه با تصویر)تحقیق درباره پتانسيومتر.DOC

پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان - 19 اسلاید

ایمونوهماتولوژی و بانک خون

پاورپوینت استئو آرتریت

پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان - 19 اسلاید

دانلود تحقیق درمورد میگرن