دانلود فایل


دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق

دانلود فایل دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبه - ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 98
فهرست و پیشگفتار
فهرست جدول ها د
فهرست شكل ها ه
مقدمه 6
-1 پيشگفتار . 6
-2 تلفات فني شبكه . 6
-3 تلفات غير فني شبكه . 7
-4 عوامل تشديد تلفات 8
-5 روشهاي كاهش تلفات . 10
-6 اندازه گيري و محاسبه تلفات . 10
-7 محور هاي اصلي روشهاي كاهش تلفات . 11
فصل 1- تعاريف مقدماتي 13
-1 پيشگفتار . 14 -1
-2 تعريف خطوط و شبكه هاي توزيع نيرو 14 -1
-3 پيك مصرف14 -1
-4 منحني تغييرات بار . 16 -1
-5 ضريب بار 17 -1
-6 ضريب تلفات19 -1
-7 متوسط پيك بار 20 -1
-8 زمان وقوع پيك بار . 21 -1
-9 تلفات توان و انرژي . 21 -1
-10 ضريب قدرت . 22 -1
-11 درجه حرارت هادي 23 -1
فصل 2- محاسبه تلفات انرژي بوسيله اندازه گيري و قرائت همزمان كنتورها 25
-1 پيشگفتار . 26 -2
-2 قرائت همزمان كنتورها با بكارگيري مامورين قرائت كنتور 26 -2
-3 استفاده از صورتحساب برق مشتركين و برگرداندن قبض به تاريخ واحد 31 -2
-1-3-2 بررسي خطاي حاصل از اين روش . 35
و كاربرد كنتورهاي ديجيتال سنكرون 35 AMR -4 بكارگيري تكنولوژي -2
-5 تعيين و محاسبه تلفات انرژي در حوزه يك شركت توزيع . 37 -2
مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برق
ب
فصل 3- محاسبه تلفات انرژي با بكارگيري روشهاي آماري 38
-1 پيشگفتار . 39 -3
-2 محاسبه تلفات سيستم 40 -3
-3 بررسي نقاط ضعف و قوت . 44 -3
-4 محاسبه تلفات انرژي در شبكه هاي توزيع 45 -3
-1-4-3 ارائه روش . 46
فصل 4- معادلات تقريب تلفات سيستم . 52
-1 پيشگفتار . 53 -4
-2 محاسبه بار از اطلاعات بار ساعتي . 53 -4
-3 رابطه تكامل و توسعه يافته تلفات سيستم . 54 -4
-4 جمع بندي 55 -4
فصل 5- ارزيابي تلفات سيستم توزيع بوسيله محاسبات در صد بار . 56
-1 پيشگفتار . 57 -5
-2 روش پيشنهادي 57 -5
-3 تلفات ترانسفورماتورهاي فوق توزيع 60 -5
-4 تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع . 62 -5
62 MV -5 تلفات در خطوط -5
-6 تلفات در خطوط فشار ضعيف . 63 -5
-7 جمع بندي 64 -5
65 (top/down,bottom/up) فصل 6- تخمين تلفات بوسيله رهيافت
-1 پيشگفتار . 66 -6
-2 ضرورت محاسبه تلفات 67 -6
-3 رهيافت حل مسئله . 67 -6
-4 ارائه روش . 69 -6
70 . TOP DOWN -5 -6
72 BOTTOM UP -6 -6
-7 رهيافت مختلط 72 -6
-8 جمع بندي 75 -6
فصل 7- محاسبه و ارزيابي تلفات با بكارگيري سيستم هاي مانيتورينگ اتوماسيون . 76
-1 پيشگفتار . 77 -7
-2 محاسبه و ارزيابي تلفات بوسيله مانيتورينگ . 77 -7
-3 جمع بندي 78 -7
مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برق
ج
فصل 8- ارزيابي تلفات شبكه توزيع با بكارگيري تخمين بار پستهاي توزيع 79
-1 پيشگفتار . 80 -8
-2 تخمين و بازسازي بار پستهاي توزيع 80 -8
-3 محاسبه تلفات 81 -8
-4 جمع بندي 82 -8
فصل 9- محاسبه تلفات انرژي به روش مجموع انرژي در شبكه هاي شعاعي 83
-1 پيشگفتار . 84 -9
-2 ارائه روش . 87 -9
87 . FORWARD/BACKWARD -3 روش -9
-4 جمع بندي 92 -9
فهرست مراجع 93
مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برق

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
1:فرم برداشت و ثبت مقدار قرائت شده كنتورها . 27 - جدول 2
2:قبض برق خوانده شده يك مشترك 29 - جدول 2
3:قبض برق نرماليزه شده به ساعت 12 روز اول هر ماه 29 - جدول 2
4:پارامترهاي استفاده شده در محاسبات . 31 - جدول 2
5:رابطه خطاي نسبي با مقدار بيشينه و كمينه پروفيل بار 33 - جدول 2
6:رابطه خطاي نسبي با مقدار بيشينه و كمينه پروفيل بار 34 - جدول 2
7:محاسبه تلفات در محدوده هر شركت توزيع 37 - جدول 2
1:فهرست المانها و گره ها .

فهرست شكل ها
1: نمونه اي از منحني بار 24 ساعته خانگي. 17 - شكل 1
1: پروفيل بار و مقدار مصرف انرژي يك مشترك طي دو ماه. 30 - شكل 2
2: پروفيل بار و مقدار مصرف انرژي يك مشترك طي دوماه . 32 - شكل 2
3: روش نصب كنتورها در پست هاي توزيع و فيدرها. . 35 - شكل 2
1: تصوير شبكه مفروض. . 41 - شكل 3
2: منحني بار مربوط به مصارف يك شبكه توزيع نمونه 42 - شكل 3
71 . (TOP DOWN-BOTTOM UP) 1: الگوريتم روش - شكل 6
2: نرخ تلفات تكنيكي بر حسب تعداد مشتركين بر كيلومتر فيدر. 72 - شكل 6
3: نرخ تلفات تكنيكي بر حسب كيلووات ساعت بر مشترك . 72 - شكل 6
4: دسته بندي فيدرها74 - شكل 6
5: منحني تابع تلفات . 74 - شكل 6
1: شماتيك ارتباطي اتوماسيون و نرم افزار آناليزور پخش بار. 77 - شكل 7
1: الگوريتم پيشنهادي براي تلفات. 82 - شكل 8
1: تصوير شبكه مفروض .

چكيده
هدف از تهيه اين راهنما، مروري برروشهاي محاسبه و ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع مي باشد . براي محاسبه تلفات در شبكه هاي توزيع روشهاي متنوعي وجود دارد كه هر يك از اين روشها داراي معايب و مزاياي هستند انتخاب روش مناسب بمنظور محاسبه و ارزيابي تلفات بستگي به زمان
انجام عمليات ، اطلاعات در دسترس، دقت موردنياز و بزرگي شبكه دارد فصل دوم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي بوسيله اندازه گيري و قرائت همزمان كنتورها مي پردازد اين شيوه كه روش بسيار مرسوم در شركتهاي توزيع است به وسيله چند شيوه سنتي و مدرن اجرا مي شود كه دقت ، زمانبري و كيفيت
اجراي اين روشها مورد بررسي قرار گرفته است. فصل سوم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي با بكارگيري روشهاي آماري مي پردازد . در اين شيوه از رياضيات آماري بمنظور سازماندهي و استخراج اطلاعات اوليه موجود در منحني بار استفاده مي شود. در اين شيوه براي محاسبه تلفات نياز به برداشت اطلاعات بسيار محدودي مي باشد و همين مسئله موجب مي شود كه به لحاظ زماني چندين برابر سريعتر از روشهاي محاسباتي مستقيم و روش هاي شبيه سازي باشد در فصل سوم مباني رياضي محاسبه تلفات بكمك رياضيات آماري ارائه و بررسي شده است. فصل چهارم اين تحقيق به محاسبه
تلفات سيستم با بكارگيري ضريب تلفات سيستم مي پردازد در اين روش مي توان از اطلاعاتي كه بسهولت در دسترس قرار دارد تلفات سيستم را بوسيله معادله درجه دوم تقريب زد اين نوع تقريب تلفات كاربردهاي گسترده اي در زمينه هايي مانند مطالعات اقتصادي و مخصوصا آناليز قيمت و نرخ دارد
هرچند كه از روابط تجربي براي محاسبه تلفات استفاده شده است. فصل پنجم اين تحقيق به حاسبه تلفات سيستم توزيع بوسيله محاسبات در صد بار مي پردازد در اين شيوه تلفات انرژي و تلفات ديماند بوسيله محاسبات در صد بار دراجزا مختلف سيستم توزيع محاسبه مي شود در اين روش بوسيله محاسبات ساده و اطلاعات در دسترس مي توان به تلفات سيستم رسيد. فصل ششم اين تحقيق به مي پردازدكه شيوه بسيار مناسبي براي (top/down,bottom/up) محاسبه تلفات به شيوه رهيافت تخمين تلفات در شبكه هاي كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود . در اين شيوه روشي ارائه مي شود تا بتوان تلفات را در شبكه هايي كه فاقد اطلاعات كافي بمنظور مدلسازي است با دقت زيادي تقريب زد. فصل هفتم اين تحقيق به كاربرد سيستم هاي اتوماسيون در محاسبه و ارزيابي تلفات مي پردازد كه
مورد بررسي قرار خواهد گرفت.فصل هشتم اين تحقيق به ON LINE چگونگي محاسبه تلفات بصورت ارزيابي تلفات شبكه هاي توزيع با بكارگيري تخمين بار پست هاي توزيع مي پردازد بعبارت ديگر مي توان با بكارگيري اطلاعات حاصل از تخمين بار پست هاي توزيع انواع پارامترهاي مرتبط با تلفات شبكه را محاسبه نمود فصل نهم اين تحقيق به محاسبه تلفات انرژي به روش مجموع انرژي در شبكه هاي توزيع شعاعي مي پردازد كه تلفيقي از روشهاي محاسباتي آماري و پخش بار است ارتقاء دقت محاسباتي با در نظر گرفتن ولتاژ هاي متفاوت ولي غير متغير از موارد در خور تامل اين روش مي باشد.
كليد واژه: محاسبه تلفات بوسيله قرائت همزمان،كاربرد روشهاي آماري،معادلات تقريب تلفات،رهيافت كاربرد تخمين بار در محاسبه تلفات


مقدمه
-1 :پيشگفتار:شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات به اندازه قدمت صنعت برق مي باشد و مسلما
تلفات و معضلات اين پديده بسيار قديمي است ولي آنچه باعث شده تا اين مشكل همچنان به عنوان بحثي به روز در جامعه مهندسي برق مطرح باشد تبعات اقتصادي و هزينه هاي گزافي است كه از اين بابت پرداخت مي شود.
بنابراين ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسي برق ايران يك ضرورت انكارناپذير و آشكار به شمار مي رود با توجه به معتبر ترين آمار در دسترس از ميزان تلفات 23.3 % كل سطوح سيستم برق كشور اعم از توزيع. توليد و انتقال – توزيع 55 درصد از اين مقدار يعني 12.9 % از تلفات را به خود
اختصاص مي دهد و اين در حالي است كه ميزان تلفات موجود در سطوح انتقال و توليد تقريبا اجتناب ناپذير است اما نكته به همين جا ختم نمي شود زيرا تلفات توان كه با مجذور بارهاي عبوري از اجزا سيستم متناسب است در ساعات پيك بار از مقدار متوسط تلفات توان بسيار بيشتر خواهد بود اين بدان
معناست كه در سخت ترين شرايط يعني در زمان پيك بار بيشترين مقدار تلفات را نيز خواهيم داشت با بررسي شبكه هاي توزيع مشخص مي شود كه با اتخاذ تمهيداتي مي توان از ميزان تلفات تا حدود زيادي كاست در مجموع عوامل موثر در تلفات شبكه هاي توزيع داراي تعدد زيادي هستند كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته. تلفات فني شبكه و تلفات غير فني شبكه تقسيم كرد. كه اجزا تلفات الكتريكي به شرح ذيل مي باشد.


روشهای محاسبه ارزیابی


تخمین تلفات


شبکه های توزیع


نیروی برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق

مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق
تحقیق روشهای ... لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید) ...

: آرﺷﯿﻮ ﻓﻨﯽ ﯽ ﺗﺨﺼﺼ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺰوه ﻫﺎی - برق منطقه ای غرب

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ و ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه. ﻋﻠﯽ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ. – ... وزارت ﻧﯿﺮو. –. ﺷﺮﮐﺖ. ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق. (. ﻣﺸﺎﻧﯿﺮ. ) 7. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﺎ ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف. 8. روﺷﻬﺎی اﻧﺪازه.
ﮔﯿﺮی ﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﺎﻧﺲ. ( capacitance. ) و ﺿﺮ. ﯾﺐ. ﺗﻠﻔﺎت. ﻋﺎﯾﻖ ... ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی
دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓ ... ﺷﺒﮑﻪ. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺮو. (. ﻣﺘﻦ. ) 59. ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در اﺛﺮ ﺧﺎزﻧﻬﺎی
ﺳﺮی.

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق

مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق
تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق.

دریافت فایل تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های ...

دریافت فایل تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق -
پرداخت و دانلود آنی,بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیددوست گرامی سلام.

سازمان بهره وری انرژی ایران

ب اﻧﺠـﺎم ﻃﺮح ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ. ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﮐﺮدن ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی. اﻧـﺮژی و ﮐﺎﺑـﺮد روﺷـﻬﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ .... ﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ و وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ...... ﺑـﺎر ﺷـﺒﮑﻪ، ﺑﻬـﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺪرت و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق درون ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﮐﺎرﺑﺮد.

فروش فایل تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های ...

5 دسامبر 2016 ... ... اهدافتان یاری می رساند. مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه
های توزیع نیروی برق ... به سایت خودتان خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(تحقیق
روشهای محاسبه زمان. ... فروش دانلودی تحقیق بررسی شبكه های توزیع برق از حضور
شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما.

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع برق ...

3 سپتامبر 2016 ... مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق ...
پایان نامه تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع 2016-11-17 ... 9000 تومان
دانلود مقاله رشته مدیریت بررسی روشهای ارزیابی کارایی و سطوح مختلف ... کارآموزی:
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مدیریت برق شهرستان بیله ...

دانلود - مهندس مهدی بقالها - برق قدرت کنترل الکترونیک شبکه انتقال ...

بررسی همسویی برنامه های پاسخ گویی بار و کارایی انرژی به منظور ارزیابی
اقتصادی. ... دانلود مقاله هماهنگی رله های جریان زیاد و اتصال زمین برای جلوگیری از
قطع فیدر ... روش جدید مدلسازی شبکه‌های تــوزیع و بازآرایی به منظـــور کاهش تلفات
با ..... بررسی آماری اثرات رطوبت و شرایط جوی بر پانچ مقره ها در شرکت توزیع
نیروی برق مشهد.

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع برق ...

20 مه 2016 ... مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق ...
پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع 2016-08-04 ... فایل اصلی:
doc تعداد صفحات: 161 دانلود تحقیق با موضوع محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای
برق در شرکت خزر برق .... از نرم افزار قدرتمند «وردپرس» نیرو می گیرد!

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات بیست و ...

349 مقاله ارائه شده در بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق که 28 الی 30 آبان
1386 ... طراحی بهینه شبکه های توزیع با هدف کاهش تلفات و بررسی سه شبکه نمونه در
ایران ... روشی جدید برای محاسبة نیروی مغناطیسی بین کویلهای استوانه ای ... تخمین
زاویه بار ژنراتور سنکرون با پارامترهای دینامیکی نامعلوم و با استفاده از سیگنالهای
...

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع برق ...

برای مطالعه توضیحات این فایل، پیش از دانلود، بر لینک عنوان فایل در زیر کلیک
... مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق.

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق ...

22 ژانويه 2017 ... دانلود پروژه و مقاله. صفحه نخست ... برق)) را در ادامه مطلب ببینید مروری بر روشهای
محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق.

بعدی دانلود رایگان مقالات هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

1 آوريل 2016 ... دانلود رایگان مقالات هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ... مروری بر
فیلترهای فعال قدرت و بررسی موارد کاربردی آنها در شبکه های توزیع ژاپن ... مصرف
انرژی; محاسبه یراق آلات مورد استفاده در شبکه های توزیع، براساس توجیهات ... و روش
هوشمند جهت مسئله آزادسازی ظرفیت و کاهش تلفات در شبکه های توزیع از ...

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق

23 نوامبر 2016 ... نام محصول دانلودی: تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع
برق درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی مروری بر روشهای محاسبه ...

دانلود مروری بر روشهای محاسبه،ارزیابی و تخمین تلفات درشبکه های ...

10 آگوست 2016 ... مروری بر روشهای محاسبه،ارزیابی و تخمین تلفات درشبکه های توزیع نیروی ... های
توزیع نیروی برق و تلفات فنی شبکه و عوامل تشدید تلفات و پیک ... نامه
کارشناسی ارشد-دانلود تحقیق آماده-پروژه-دانلود پروژه دانشگاهی-پایان نامه آماده.

دانلود فایل ( تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های ...

5 ژانويه 2017 ... ... تلفات شبكه های توزیع برق || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. مروری بر روشهای
محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق.

دانلود دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در ...

27 دسامبر 2016 ... دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبهارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع
نیروی برق نوع فایل : PDF تعداد صفحات : 98 فهرست و ...

دانلود بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور ...

26 ژوئن 2015 ... دومین دوره کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ... ۹٫ مروری بر روشهای بهینه سازی و
کنترل سیستم های توزیع .... ۵۱٫ داده های محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
و پیشنهاد روش جمع آوری آنها در شرکت های توزیع ..... ۶٫ کاربرد تخمین بار پست های
توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط ...

دانلود (تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع ...

18 ژانويه 2017 ... مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی ... دانلود
سمینار برق بازآرایی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات – خرید ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

... آنالیزر آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری ۶۷; بررسی نقش ارزیابی ...
مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر ۱۲۸; ۳۷ پایان نامه محاسبات گریدی ۱۰۱
.... های شخصیتی در بین دانشجویان رشته برق و مکانیک دانشگاه آزاد ابهر فتحی اقدم
..... ۲۲۲ روش تحقیق – بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
...

Communications (BSc) - EE Sharif

6- بررسی شيوه های انتقال داده از طريق خطوط انتقال نيرو (PLC) *. 7- تخمين قدرت ....
77-مروری بر ادبيات لرزه نگاری و کاربرد مخابرات و پردازش سيگنال در آن. 78- مروری
بر ... 83- شبيه سازی مخازن با تخمين پارامترها توسط شبکه های عصبی ..... 209-
بررسی سیستمهای رادار لیزری و طراحی یک سیستم لیدار برای شناسایی کابل های
برق *.

دانلود رایگان پایان نامه جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه نمونه

فصل دوم مروری بر کارهای محققین گذشته می باشد که در این فصل چند نمونه از مقالات
گذشته به . ... دانلود رایگان پایان نامه روشهای جایابی بهینه خازن در شبکه های قدرت . ...
بعدی دانلود رایگان مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق اتصال زمین
در . .... هبلکس hebelex-concrete.mihanblog.com/ در محاسبه مقدار تلفات انرژی عوامل
...

تخمین بازدهی و تلفات واقعی ترانسفورماتورهای توزیع نصب شده در ...

ارزیابی‌ تلفات‌ و روشهای‌ كاهش‌ آن‌ دربخشهای‌ تولید، انتقال‌ و توزیع‌ انرژی‌الكتریكی‌ از
... گستردگی‌ و پراكندگی‌فراوان‌ شبكه‌های‌ فشار ضعیف‌ و روستایی‌،استفاده‌های‌
غیرمجاز برق‌ و. ... همچنین‌ تحقیقات‌ صورت‌ گرفته‌ دركشورهای‌ مختلف‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌
در ... محاسبه‌ وتخمین‌ دقیق‌ این‌ ضریب‌ بار متوسط و موثربرای‌ ترانسفورماتورهای‌
توزیع‌، ...

مهندسی برق قدرت و مدیریت انرژِی

مهندسی برق قدرت و مدیریت انرژِی - فعالیت این وبلاگ در زمینه مهندسی برق قدرت و
مدیریت ... عنوان پروژه:عملیات اصلاح و ساماندهی شبکه های برق رسانی توزیع نیروی
برق با هدف ... مروری بر روشهای محاسبه،ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع
چهارشنبه ... مربوط به مدیریت انرژی بطور کامل تشریح شده است جهت دانلود کیلک
نمایید.

دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در ...

6 روز پیش ... دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبهارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع
نیروی برق نوع فایل : PDF تعداد صفحات : 98 فهرست و ...

و سرفصل دروس برنامه ، مشخصات كلی – قدرت برق مهندسی تحصيالت ...

بـرق . قدرت تهيه شده است . در اين مجموعه ضمن تفکيك دروس در مجموعه. هاي. اصلي ...
دروس پي بيني شده به همراه تعداد واحدي كـه بـراي تحقيقـات و پـووه درنظـر گرالتـه. مي
.... شامل سرالصل مطالب درسي، مراجع و نحوه ارزيابي به تفصيل و تفکيك ارائه مي ...
نوسانات الركانس پايين و پايداري ديناميکي شبکه قدرت ...... مروري بر قوانين
مغناطياي.

دانلود بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق کشور ...

26 ژوئن 2015 ... دومین دوره کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ... ۹٫ مروری بر روشهای بهینه سازی و
کنترل سیستم های توزیع .... ۵۱٫ داده های محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
و پیشنهاد روش جمع آوری آنها در شرکت های توزیع ..... ۶٫ کاربرد تخمین بار پست های
توزیع در ارزیابی تلفات ترانسفورماتورها و فیدرهای فشارمتوسط ...

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق - سیمپوزیا

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در تاریخ ۱۶ اردبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۷ ...
توسعه تکنولوژی تخمین عمر باقیمانده سازه های بتنی و تجهیرات غیر فلزی ... طراحی
نوین شبکه های توزیع در کاهش تلفات 4. ... روش های سرمایه گذاری بخش دولتی و
خصوصی در انرژی های نو ... ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم های
فتوولتائیک. 3.

روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات - ویکی پروژه

تعداد صفحات: 98 صفحه _ فرمت pdf _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین ...
-3 استفاده از صورتحساب برق مشتركين و برگرداندن قبض به تاريخ واحد 31 -2 ...
مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برق ب

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق

مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق
تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع برق.

بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن - الکترونیکا

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقالات شبکه های توزیع نیروی برق و قدرت. ... فصل 8- مروري بر روشهاي محاسبه
ارزيابي و تخمين تلفات شبكه هاي توزيع نيروي برق.

Communications (BSc) - EE Sharif

6- بررسی شيوه های انتقال داده از طريق خطوط انتقال نيرو (PLC) *. 7- تخمين قدرت ....
77-مروری بر ادبيات لرزه نگاری و کاربرد مخابرات و پردازش سيگنال در آن. 78- مروری
بر ... 83- شبيه سازی مخازن با تخمين پارامترها توسط شبکه های عصبی ..... 209-
بررسی سیستمهای رادار لیزری و طراحی یک سیستم لیدار برای شناسایی کابل های
برق *.

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع برق ...

20 مه 2016 ... مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق ...
پروژه بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع 2016-08-04 ... فایل اصلی:
doc تعداد صفحات: 161 دانلود تحقیق با موضوع محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای
برق در شرکت خزر برق .... از نرم افزار قدرتمند «وردپرس» نیرو می گیرد!

برق – پی سی دانلود

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود بررسی نیروگاه های بادی و چگونگی بهره ......
مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی برق.

دانلود تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبكه های توزیع ...

21 سپتامبر 2016 ... مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع نیروی ... دانلود
سمینار برق شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ...

شبکه توزیع - مهندسی برق - blogfa.com

مهندسی برق - شبکه توزیع - نرم افزار - کتاب - E-book - پایان نامه - تحقیق - مقاله -
مطالب آموزشی ... دانلود فايل از سرور اختصاصی وبلاگ مهندسی برق ... هندبوک جامع
توسعه و احداث شبکه های توزیع برق با اولویت روش های متداول در توزیع برق گیلان
...... مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي
برق.

تحقیق روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع برق ...

6 سپتامبر 2016 ... مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق.
تحقیق ... سمینار برق بازآرایی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات 2016-10-09 ...
161 حجم فایل: 550 کیلوبایت قیمت: 27000 دانلود تحقیق با موضوع محاسبه ارزش
افزوده تولید تابلوهای برق در شرکت خزر برق بر اساس مدل زنجیره ارزش…

ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺷﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق - 2017-02-17

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق. ﻋﺒﺎرات ﮐﻠﯿﺪی. ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺷﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻠﻔﺎت q. ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﺮق. ﻣﺮوری ﺑﺮ روﺷﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻠﻔﺎت q. در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق. ﺗﺤﻘﯿﻖ روﺷﻬﺎی ...

ارائه ی الگوی ارزیابی خطر پذیری)ریسک( بر اساس تلفیق رویكردهای ...

رویکردهای متفاوتی در ارزیابی خطر پذیری شهری وجود دارد که ابعاد مختلف ... این
مطالعه به دنبال تلفیق مفاهیم خطرپذیری در زیرساخت های حیاتی با اهداف ... سعی بر آن
است تا از طریق تعریف و محاسبه ی عوامل مختلف، ... ظرفیت تلفات مربوط به یك خطر
و با مفاهیمی از احتمال و .... شبکه های آب و فاضالب، برق، مخابرات، گاز، سوخت و انرژی،
.

دانلود مقالات مهندسی برق - پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد ...

تخمین پارامترهای مدل ماشین القایی با در نظر گرفتن اثر اشباع به کمک روش سه مرحله
ای ... محاسبة نیروی مغناطیسی بین سیم پیچ های حلزونی به روش مش بندی سطوح مقاطع
... یک روش ترکیبی برای مکان یابی خطا و حفاظت شبکه های توزیع دارای تولید
پراکنده .... ارزیابی نقش تلفات در برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در محیط های با
عدم ...

سازمان بهره وری انرژی ایران

ب اﻧﺠـﺎم ﻃﺮح ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ. ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﮐﺮدن ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی. اﻧـﺮژی و ﮐﺎﺑـﺮد روﺷـﻬﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻗﺎﺑﻞ .... ﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ و وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ...... ﺑـﺎر ﺷـﺒﮑﻪ، ﺑﻬـﺒﻮد ﺿﺮﯾﺐ ﻗﺪرت و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎر، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق درون ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﮐﺎرﺑﺮد.

بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن - الکترونیکا

17 ژانويه 2017 ... دانلود مقالات شبکه های توزیع نیروی برق و قدرت. ... فصل 8- مروري بر روشهاي محاسبه
ارزيابي و تخمين تلفات شبكه هاي توزيع نيروي برق.

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف (فصل دوم: راهکارهای مناسب جهت کاهش ...

9 سپتامبر 2015 ... ۲- تجدید آرایش شبکه های توزیع فشار ضعیف ... در ابتدا مدل فیدر، مدل بار و نحوه
توزیع بار، که در این تحقیق به منظور استخراج دستورالعمل استفاده ...

پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه ...

پایان نامه مروری بر روشهای محاسبه ، ارزیابی و تخمین تلفات در شبكه های توزیع
نیروی برق محدوده قیمت از 10000 تومان از فروشگاه فروشگاه پروژه نمونه سوال و کتاب
فروشگاه پروژه میخکوب. ... فصل سوم این تحقیق به محاسبه تلفات انرژی با.
بكارگیری روشهای ... دانلود پایان نامه بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های
توزیع برق.

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق - سیمپوزیا

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در تاریخ ۱۶ اردبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۷ ...
توسعه تکنولوژی تخمین عمر باقیمانده سازه های بتنی و تجهیرات غیر فلزی ... طراحی
نوین شبکه های توزیع در کاهش تلفات 4. ... روش های سرمایه گذاری بخش دولتی و
خصوصی در انرژی های نو ... ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم های
فتوولتائیک. 3.

دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات در ...

26 دسامبر 2016 ... اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق مروری بر روشهای محاسبه ارزیابی و تخمین
تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق دانلود با لینک مستقیم و پر ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 9 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده) ... يك لوله
گرمايي (ترموسيفون) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت جابجايي بر روي آن (چکیده)
.... 95 - ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های ... 128 - تاثیر
شوری و کود آلی بر غلظت و توزیع گونه‌های روی در محلول خاک (چکیده)

بعدی دانلود رایگان مقالات هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

1 آوريل 2016 ... دانلود رایگان مقالات هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ... مروری بر
فیلترهای فعال قدرت و بررسی موارد کاربردی آنها در شبکه های توزیع ژاپن ... مصرف
انرژی; محاسبه یراق آلات مورد استفاده در شبکه های توزیع، براساس توجیهات ... و روش
هوشمند جهت مسئله آزادسازی ظرفیت و کاهش تلفات در شبکه های توزیع از ...پاورپوینت درس 15 پیام های آسمانی هشتم (حق الناس)

طرح درس تمام نشانه ها

پاورپوینت درباره مدیریت دارایی ها

دانلود مقاله معادلات دیفرانسیل در مهندسی شیمی

x ray tubeاشعه ایکس

تحقیق درباره محمد حسین شهریار

پاورپوینت دستور زبان فارسیفیلم شروع اسپانیایی ,دیوار برلین , و دیگر خطوط Winning with the Ruy Lopez Vol. 1: Berlin Wall and others